Skip to content
Variable air volume beam
Variable air volume beam

Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Kylbaffel för variabel luftflöde

Aktiv VAV kylbaffel för Halton Workplace system. Lämplig för krävande kontorsmiljöer.

 • Väl lämpad för behovsstyrd ventilation med ett kanalsystem för konstanttryck
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa inomhusförhållanden, energieffektiv drift och individuell rumsreglering krävs

Översikt

 Kylbaffel för variabel luftflöde

 • Lämplig för Halton Workplaces behovsstyrda ventilationslösning
 • Ett kombinerat kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak
 • Väl lämpad för behovsstyrd ventilation med ett kanalsystem för konstanttryck
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa inomhusförhållanden, energieffektiv drift och individuell rumsreglering krävs

Vanliga installationer: kontorsrum, kontorslandskap och konferansrum.

Halton Rex Integrated VAV kylbaffel är avsedd för kontor med höga kvalitetskrav och har hög flexibilitet vad gäller justering av luftflödet. Halton Rex Integrated VAVs drift kommer att anpassa sig till förändringar i användningen av utrymmen och kontorslayout.

 • Justerbara ändringar i tilluftsflödet med Operation Mode Damper – driftlägesspjäll (OMD).
 • Individuellt justerbara lufthastigheter med Haltons Velocity Control – hastighetskontroll (HVC).
 • Inbyggd flexibilitet för omlokalisering av mellanväggar med Haltons lufthastighetskontroll.
 • Behovsstyrd ventilation för effektiv energianvändning i zoner med konstant tryck.
 • Förbättrad livscykelprestanda med optimerade luft- och vattenflöden.

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med kombinerat kyl- och värmebatteri
 • Modell med rumsregulatorer

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.

Dimensioner

 ØD  160
 Batteriets längd  1000, +100, …, 3400
 L-5  1195, +100, …, 3595 (+1715)
 kg/m  15

Undertaksintegrerad

Material

 Del  Material  Finishing  Anmärkning
Frontplåt Förlackerat
galvaniserat stål
Polyesterlackerad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxylackerad
Sidoplattor Förlackerat
galvaniserat stål
Polyesterlackerad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxylackerad
Gavlar Galvaniserat stål Polyester-epoxylackerad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
Specialfärger tillgängliga
Polyester-epoxylackerad
Tilluftskammare Galvaniserat stål
Fästen Galvaniserat stål
Batterirör Koppar
Kylflänsar Aluminium

Vattenröranslutningar för kyla/värme är Cu15/Cu10 med väggtjocklek på 0,9-1,0 mm och uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996.

Maximalt drifttryck för kall-/varmvattenkretsen är 1,0 MPa.
Tilluftskanalens anslutning är 125 mm

Tillbehör

Tillbehör/modell Kod Beskrivning Anmärkning
Kombinerat kyl- och
värmebatteri
TC = H Batterimed
varmvattencirkulation
Kyla/värme
kokopparvattenrörens
anslutningar är
Ø 15/10 mmSe Produktkodsfliken
Rumsregulator RC = Rumsregulator för
LonWorks eller BACnet
Se Produktkodsfliken
 Sensorer SA = Sensorer för
närvaro och/eller CO2
Se Produktkodsfliken
 Kontrollpanel CP = Kontrollpanel för
LonWorks eller
BACnet
Se Produktkodsfliken
 Vattenventiler och
ställdon
CV = Danfoss AB-QM dn 10 (wärme) Se Produktkodsfliken

Funktion

Halton Rex Integrated VAV kylbaffel är avsedd att monteras infälld i ett undertak.

Primärluften kommer in i den aktiva kylbaffelns tilluftskammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysornasom kontrolleras av OMD (driftlägesspjäll).
Tilluftens jetdysor inducerar på ett effektivt sätt rumsluft som sedan riktas horisontellt längs takytan. Induktionsluften stiger genom perforeringen på baffeln frontplåt. Luften cirkulerar sedan genom värmeväxlaren, där den kyls eller värms innan den sprids in i rummet.

Lufthastighetskontroll i vistelsezonen

Haltons lufthastighetskontroll (HVC) används för att justera lufthastigheterna i rummet antingen när rumsindelningen ändras (t.ex. där mellanväggen ligger nära kylbaffeln) eller när lokala individuella lufthastigheter måste ändras. Justering av lufthastigheten (HVC) påverkar det inducerade rumsluftflödet genombatteriet, och därför antingen ökar eller minskar både hastigheterna i vistelseområdet och kylbaffelns kyl-/värmekapacitet.


Pos.1 = Min. läge                 Pos.2 = Normalläge               Pos.3 = Max.läge

HVC-spjället är indelad i sektioner (Pos.1-3) för att möjliggöra en anpassning av förhållandena i olika delar av vistelseområdet.

Det rekommenderas att utforma kylbaffeln i normalt läge så att både minskat och ökat läge tillåts under byggnadens livscykel.

Driftlägeskontroll

Tilluftsflödet från kylbaffelns dysor är beroende av den effektiva batteri längden och statiskt kammartryck.

Haltons OMD-läge används för att justera och styra utomhusluftsflödet i ett rumsutrymme. Luftflödeshastigheten är beroende av reglerspjällets öppningsläge. Driftläge för rumsutrymmet övervakas med närvarosensorer. I obemannat läge (1), är tilluftsflödet inställt på det lägsta värdet som kan ta bort dålig luft. I bemannat läge (2.), är tilluftsflödet inställt på normalt kontorsläge. När flera personer kommer till utrymmet, ökas luftflödet baserad på CO2-sensorer till ökat läge (3.) för att upprätthålla det inställda målvärdet för inomhusluftens kvalitet.


1.  Obemannat läge               2.  Bemannat läge                  3. Max.läge

Det rekommenderas att kylbafflar för behovsstyrda luftflöden ska anslutas till kanalsystem  för konstant tryck.

Temperaturkontroller

Kylbaffelns kyl- och värmekapacitet styrs genom att reglera vattenflödet enligt styrsignalen från regulatorn för rumstemperatur.

I värmeläge rekommenderas att temperaturskillnaden mellan tilluften och rumsluften inte är större än 3 °C. Vatteninloppstemperaturen för batteriet bör inte vara högre än 35 °C. Optimal värmeprestanda kräver ett lämpligt primärluftflöde. Således ska aggregatet arbeta under uppvärmningsperioder för att säkerställa korrekt värmeprestanda.

Installation

Halton Rex Integrated VAV aktiv kylbaffel är särskilt lämpad för takmontering som löper parallellt med den yttre väggen i rummet. Vid val av kylbaffelns placering, ska placering av anslutningarna till tilluften och vattenkretsen beaktas.

Kylbaffeln kan fästas direkt på takytan (H1 = 230 mm) eller hängas upp i gängade stänger (8 mm). Beroende på enhetens längd är fästpunkterna placerade såsom visas på ritningarna.

Installera huvudledningarna för kyl- och varmvattenkretsar över kylbaffelns nivå för att möjliggöra ventilering av rörledningarna.
Fästen,  total längd från 1200 till 1500 mm

Fästen, total längd från 1600 till 2200 mm

Fästen, total längd från 2300 till 3600 mm

Injustering

Kylning

Rekommenderad flödeshastighet för kylvattnet är från 0,02–0,10 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i. För att undvika kondensation, är rekommenderad vatteninloppstemperatur för batteriet 14–16 °C.

Uppvärmning

Rekommenderad flödeshastighet för varmvattnet är från 0,01–0,04 kg/s, vilket resulterar i en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet. Maximal temperatur för vatteninlopp för värmeväxlaren är 35 °C.

Balans och kontroll av vattenflödeshastigheter

Balansera vattenflödeshatigheten i Halton Rex for Vario kylbaffel med justeringsventilerna som är installerade på utloppssidan av kyl- och varmvattenslingorna. Kyleffekt och värmekapacitet på kylbaffeln styrs genom att reglera vattnets flödeshastighet. Vattnets flödeshastighet kan regleras genom användning av en ON/OFF-ventil eller en två- eller trevägs ventil.

Justering av tilluftsflödet

Anslut en manometer i mätuttagen och mät det statiska trycket i Halton Rex Integrated VAV kylbaffel. Luftflödeshastigheten beräknas enligt nedanstående formel.

Total luftflödeshastighet (qv)

qv        Totalt luftflöde, l/s eller m3/h
qv1      Normalt läge dysornas luftflöde, l/s eller m3/h
qv2      Ökat läge dysornas  luftflöde, l/s eller m3/h
Luftflödeshastighet för dysor (qv1 och qv2)

qv1,2 = k *leff *√∆Pm

l eff           Längden på batteriet [m)
Δpm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

 Dysa k (l/s) k (m3/h)
 A 0,70 2,52
B 1,06 3,82
C 1,35 4,86
D 2,03 7,31
E 3,31 11,92

Samma k-faktoreranvänds för alla driftlägen.

Observera leff  kan skilja sig åt mellan normalt och ökat läge.

Service

Kodbeskrivning:
1.   Frontplåt
2.   Sidoplåt
3.   Driftlägesspjäll (OMD)
4.   Tilluftsanslutning
5.   Batteri

Öppna frontplåten till tilluftskammaren, kanalsystemet ochbatteriet. Vid längre bafflar än 2400 mm kan frontplåten öppnas i två sektioner.

Rengör tilluftskammaren och lamellerna på värmeväxlaren (4) med en dammsugare, se till att inte skada lamellerna.

Rengör frontplåten och, om så krävs, sidoplåtar, med en fuktig trasa.

Beskrivningstext

Den aktiva kylbaffeln har en inbyggd returluftskanal genom den perforerade frontplåten. Det inducerade rumsluftflödet ska vara manuellt justerbar via tre inställningslägen utan att påverka det primära tilluftsflödet. Kylbaffelns luftflöde ska vara justerbart utan att täppa till eller byta utdysorna.

Det primära luftflödet ska vara justerbart i mötesrum från lägsta till högsta läge (0-100 %) när statiskt kammartryck hålls konstant.
Kylbaffeln är utrustad med ett motoriserat driftlägesspjäll.
Baffeln med justerbart luftflöde ska bara ha en kanalanslutning.
Frontplåten kan öppnas från båda sidor för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
Frontplåten ska kunna avlägsnas utan specialverktyg.
Tilluften till rummet skall 2-vägsspridas.

Den aktiva kylbaffeln är 595 mm bred och 230 mm hög.
Den aktiva kylbaffeln har en ingångskanal med diametern 160 mm.
Ramen, front- och sidopaneler är gjorda av galvaniserad stålplåt.
Alla synliga delar är vita, lackerade enligt RAL 9003 eller RAL 9010 (20% glans).

Alla rör är tillverkade av koppar, och anslutningsrören med en väggtjocklek på 0,9–1,0 mm.
Batteriflänsarna är tillverkade av aluminium.
Alla skarvar ärlödda och fabrikstrycktestade.
Rörsystemets maximala drifttryck är 1,0 MPa.
Den aktiva kylbaffeln har mätuttag för att göra luftflödesmätningar mäjliga i alla driftslägen.

Aktiva kylbafflar skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
De aktiva kylbafflarna ska identifieras med etiketter fästa både på själva kylbaffeln och plastförpackningen

Beställningskod

R6O-S-L-P-D, LD-TC-RC-SE-ED-CP-CV-CO-ZT

S = Dystyp (1:a raden)
A        Dubbelriktat / Dysa 1
B        Dubbelriktat / Dysa 2
C        Dubbelriktat / Dysa 3
D        Dubbelriktat / Dysa 4
E        Dubbelriktat / Dysa 5

L = Total längd
1200,+100,..,3600 (and 1720)

P = Dystyp (2:a raden)
A        Dubbelriktat / Dysa 1
B        Dubbelriktat / Dysa 2
C        Dubbelriktat / Dysa 3
D        Dubbelriktat / Dysa 4
E        Dubbelriktat / Dysa 5

D = Dysradslängd (2:a raden)
1000,+100,..,3400

Andra alternativ och tillbehör

LD = Kanalanslutning/Kanalstorlek/Spjäll
R3N      Höger / 160 / Utan spjäll
L3N       Vänster / 160 / Utan spjäll

TC = Kyl- / värmefunktioner (batterityp)
C           Kyla
H           Kyla och värme

RC = Rumsregulator
NA         Ej tilldelat
LA1        LonWorks: HVL-527 för en enhet
LA2        LonWorks: HVL-527 för up-till 6 enheter
LA3        LonWorks: Utan rumsregulator
BA1        BACnet: HVB-527 för en enhet
BA2        BACnet: HVB-527 för up-till 6 enheter
BA3        BACnet: Utan rumsregulator

Alla modeller med rumsregulator, utom LA3 och BA3,
inkluderar integrerad enhet med:
– temperatursensor
– daggpunktsdetektor

SE = Sensorer
NA         Ej tilldelat
SA1       Närvarosensorer
(med rumsregulatorer i BA- och LA-serien)
SA2       Närvaro- och CO2 sensorer
(med rumsregulatorer i BA- och LA-serien)
SA3       CO2 sensor
(med rumsregulatorer i BA- och LA-serien)

ED = Inkluderat frånluftsdon
N           Nej
Y            Ja

CP = Kontrollpanel
NA        Ej tilldelat
PA2      Med börvärdesväxling och display
(endast BACnet och LonWorks)
PA3       Fjärrkontroll
(endast BACnet and LonWorks)

CV = Vattenventiler och ställdon
NA       Ej tilldelat       
A3        Högsta flödesgräns, Danfoss AB-QM dn 10 (värme)
och dn15 (kylning) ställdon 0-10V, fabriksmonterade

CO = Färg
SW       Signalvit (RAL 9003)
W         Kritvit (RAL 9010)
X           Specialfärg

 ZT = Kundanpassad produkt
N           Nej
Y           Ja (ETO)

Kodexemple

R6O-B-3000-C-2600; LD=R3N,TC=C,RC=LA1,SE=SA1,
ED=Y,CP=PA1,CV=A3,CO=SW,ZT=N

Downloads

Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Chilled beam
Data
en
Halton Rex Integrated VAV (R6O) – ilmastointipalkki
Data
fi
Halton R6O – Poutre active VAV
Data
fr
Halton Rex Integrated VAV (R6O) – Kylbaffel för variabel luftflöde
Data
se
Halton Rex Integrated VAV - R6O - fr
Datasheet
fr_FR
1.58 MB
 • Max. file size: 128 MB.

Search