Haltons vision, uppgift och värderingar

Haltons vision är att bli världsledande inom miljölösningar för kontor och hälsovård. Haltons lösningar förbättrar arbetsmiljön, erbjuder flexibla lösningar för organisationens skiftande krav och ökar byggnadernas värde. Halton är en av de mest välkända leverantörerna av klimatlösningar inom respektive segment.

Haltons passion är att skapa komfortabla och säkra inomhusmiljöer på ett energieffektivt sätt. Halton specialiserar sig på produkter, tjänster och lösningar för inomhusklimat och inomhusmiljö.

Haltons utmaningar

Byggnadsmiljön ska vara säker och komfortabel och inte medföra hälsorisker för användarna på grund av dålig design och konstruktion, inte heller på grund av brister i drift, underhåll och prestanda. Det går åt stora mängder energi för att se till att byggnaderna uppfyller alla dessa krav.

Detta måste förändras i framtida byggnation för att uppfylla de krav för maximal energiförbrukning i byggnader som ställs upp i EU-direktivet om byggnaders energiprestanda 2010. Alla nya byggnader och befintliga byggnader som renoveras måste vara nästan noll-energihus vid utgången av 2020. Men man bör också se till att få ett bra inomhusklimat: energibesparingarna får inte göras till priset av sämre inomhusmiljö. 

Samarbete inom forskning, utveckling och innovation

Halton arbetar i nära samarbete med världsledande universitet och forskningsinstitut för att förbättra kvaliteten på inomhusmiljön på ett energieffektivt sätt. Vi har samarbetat med bl.a. DTU/Danmark, KTH/Sverige, Aalto-universitetet/Finland, Arbetshälsoinstitutet/Finland, MIT/USA, NUS/Singapore, La Rochelle/Frankrike, Tekniska universitetet i Prag/Tjeckien.

Halton är starkt engagerat i europeiska FUI-projekt och forskarutbytesprogram. Många studenter har arbetat vid Haltons innovationshubbar under de senaste åren.

För närvarande är Halton ett ledande strategiskt centrum för vetenskap, teknologi och innovation i RYM Oy:s forskningsprogram om innovationer i byggnadsmiljön, "Indoor Environment". I programmet utförs långsiktigt, kollaborativt och mångdisciplinärt forskningsarbete i samarbete mellan företag, universitet och forskningscentra. Det viktigaste syftet med forskningsprogrammet är att ta fram nya lösningar för inomhusmiljön som förbättrar användarnas välbefinnande, tillfredsställelse, produktivitet och inlärningsförmåga på ett ekologiskt hållbart sätt och att skapa nya mervärden för användare och fastighetsägare genom en god inomhusmiljö. I forskningsarbetet medverkar 31 industripartner och 13 forskningspartner.

Branschsamverkan

Halton har deltagit aktivt i det internationella arbetet med inomhusmiljö och energieffektivitet. Flera Halton-anställda har varit medlemmar i europeiska standardiseringskommittén CEN:s arbetsgrupper. Halton har också deltagit aktivt i klassificeringsarbetet inom branschorganisationen Eurovent.

Halton har varit aktivt inom utvecklingen av nya designriktlinjer. Inom REHVA och ASHRAE har  Halton varit engagerat i framtagandet av designriktlinjer och tekniska rapporter om ventilationsaggregat, kylbafflar, lågimpulsdon och energihus.

Forskning om inomhusklimat – RYM