Siirry sisältöön

Hallintotapa

Me Haltonilla keskitymme neljään hyvän hallintotavan osa-alueeseen: arvon jakamiseen eri sidosryhmille, hankintoihin toimittajilta, työn tuottavuuteen sekä korruption torjunnan ja siihen liittyvien menettelytapojen koulutukseen.  Halton ylläpitää nollatoleranssia koskien korruptiota sekä konsernin sisällä että sen ulkopuolella.

Haltonin toimintaohjeisto muodostaa perustan kaikelle toiminnallemme sekä määrittelee, kuinka toimimme päivittäisessä liike-elämässä. Toimintaohjeisto kattaa lakien ja asetusten noudattamisen, korruption ehkäisemisen, reilun kilpailun, varojen ja omaisuuden käytön. Lisäksi se sisältää henkilöstöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät toimintamenettelyt sekä koko toimintaohjeiston toimeenpanon ja seurannan.

Haltonin tavara- ja palvelutoimittajien ja yhtiön edustajien on noudatettava heille suunnattua toimintaohjeistoa. Kukin toimintaohjeisto on Halton Groupin ylimmän johdon ja hallituksen hyväksymä.

Lue lisää toimintaohjeistostamme.

Halton kannustaa sidosryhmiään raportoimaan kaikista havainnoistaan tai epäilyistään liittyen toimintaohjeiston vastaiseen toimintaan. Ilmoituksen voi tehdä sähköisen Halton Fair Play -foorumin kautta tai postitse osoitteeseen

Oy Halton Group Ltd / Fair Play -foorumi
Firdonkatu 2 T 146 Tripla Workery West
00520 Helsinki

Kolmen henkilön kattava Halton Fair Play Forum käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti. Vain näillä henkilöillä on pääsy ilmoituksiin ja niihin liittyvään materiaaliin. Vilpittömässä mielessä tehdyt ilmoitukset eivät johda toimenpiteisiin ilmoituksen tekijää, hänen lähipiiriään, työnantajaansa tai raportoinnissa avustavaa henkilöä vastaan. Ilmoituksiin liittyvien tutkimusten tuloksista raportoidaan säännöllisesti Halton Groupin hallituksen puheenjohtajalle.

Lain mukaisen ilmoittajan suojan saaminen edellyttää, että ilmoitus tehdään ensin organisaation sisäisen kanavan kautta. Vasta sen jälkeen mikäli ilmoittaja kokee, että hänen ilmoitustaan ei ole käsitelty asianmukaisesti, hän voi halutessaan tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerin ylläpitämän julkisen ilmoituskanavan kautta. https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan

https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal

Lisätietoa Fair Play-foorumimme tietosuoja-asioista Halton Fair Play -foorumi – Tietosuoja

Halton-konserni harjoittaa kestävää liiketoimintaa noudattamalla yhteisiä laatua, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönäkökohtia ja yksityisyyttä koskevia käytäntöjä.

Toiminnan yleisen eettisyyden varmistamiseksi konserni noudattaa yhteistä toimintaohjeistoa.

Tuemme YK:n strategista Global Compact -aloitetta kestävien liiketoimintakäytäntöjen puolesta. Keskitymme erityisesti Global Compactin seitsemään periaatteeseen, jotka keskittyvät ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeudenmukaiseen kohteluun, ympäristön kunnioittamiseen ja korruption torjuntaan. Halton liittyi Global Compactin jäseneksi 17.12.2018.

Lue lisää osallistumisestamme: YK:n Global Compact -aloite, Halton Groupin osallistuminen

Meillä Haltonilla on kolme strategista liiketoiminta-aluetta: SBA Halton, SBA Foodservice ja SBA Marine. SBA Haltonin toiminta keskittyy liikekiinteistöihin ja julkisiin rakennuksiin, terveydenhuoltoalan laitoksiin ja laboratorioihin. SBA Foodservicen toiminnan ytimessä ovat ammattikeittiöt ja ravintolat. SBA Marinen fokusalueita ovat energiantuotannon ja raskaan teollisuuden ympäristöt sekä merialukset.

Lue lisää Haltonin johdosta

Sidosryhmille jaettu taloudellinen arvo

Vuosi 2022 oli yleisesti ottaen kasvun vuosi Haltonille. Ostomme ulkopuolisilta toimittajilta kasvoivat euromääräisesti suhteessa liikevaihdon kasvuun. Liiketoiminta kasvoi Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä selvästi edellisvuotisesta, ja Euroopassa ja Aasiassa kasvu oli edellisvuoden tasolla. Nelbud Services Inc:n liiketoiminta vaikutti myös selvästi liikevaihdon kehittymiseen. Halton osti tämän Yhdysvalloissa toimivan ammattikeittiöiden elinkaaripalveluihin keskittyvän yrityksen elokuussa 2021. COVID-19-pandemian vaikutukset olivat huomattavasti aiempaa pienemmät, mutta silti pandemia hankaloitti liiketoimintaa tietyillä alueilla, kuten Kiinassa.

Lue lisää arvon jakamisesta Yritysvastuuraportistamme

Korruptioindeksi

Haltonilla korruptio ja lahjonta ovat suurennuslasin alla. Monikansallisena konsernina, jolla on työntekijöitä yli 35 maassa sekä asiakkaita ja toimittajia eri puolilla maailmaa, meidän on kiinnitettävä koko ajan huomiota monien maiden talousympäristöihin. Osana korruption torjuntaa arvioimme kunkin maan korruptioriskit Transparency Internationalin (TI) vuotuisen korruptioindeksin (Corruption Perception Index) tietojen perusteella.

Lue lisää korruption torjunnasta Yritysvastuuraportistamme