Hoppa till innehåll

Styrning

På Halton fokuserar vi på fyra områden för god förvaltning: hur värdet fördelas till olika intressenter, inköp från leverantörerna, arbetsproduktivitet samt utbildning i anti-korruptionspolicyer och procedurer.  Halton har en nolltolerans för korruption, både internt och externt.

Haltons uppförandekod utgör grunden för alla våra handlingar och definierar hur vi bedriver vår dagliga verksamhet. Uppförandekoden täcker efterlevnad av lagar och förordningar, förebyggande av korruption, rättvis konkurrens, användning av tillgångar och egendom samt driftförfaranden relaterade till personal, mänskliga rättigheter och miljö, samt hela genomförandet och övervakningen av uppförandekoden.

Haltons varu- och tjänsteleverantörer och företrädarna för företaget måste följa uppförandekoden riktad mot dem. Varje uppförandekod är godkänd av Haltonkoncernens ledning och styrelse.

Läs mer om vår uppförandekod.

Halton uppmuntrar sina intressenter att rapportera alla observationer eller misstankar om aktiviteter som bryter mot dess uppförandekod. Du kan göra en anmälan via det elektroniska Halton Fair Play-forumet eller per post till

Oy Halton Group Ltd / Fair Play Forum
Firdonkatu 2 T 146 Tripla Workery West
00520 Helsingfors, Finland

Alla meddelanden kommer att hanteras konfidentiellt av Halton Fair Play Forum som består av tre personer. Endast dessa personer kommer att ha tillgång till underrättelserna och eventuellt relaterat material. Meddelanden som görs i god tro kommer inte att leda till några åtgärder mot den som lämnar in dem, inte heller mot personer som står dem nära, deras arbetsgivare eller någon som hjälper till med rapporteringen. Resultaten av utredningar rörande eventuella anmälningar rapporteras regelbundet till styrelseordföranden för Halton Group.
Halton Fair Play Forum – Sekretesspolicy

Haltonkoncernen bedriver hållbar verksamhet genom att följa gemensamma policyer avseende kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöaspekter samt integritet.

För att säkerställa den övergripande etiken i verksamheten följer koncernen en gemensam uppförandekod.

Vi stöder de strategiska initiativen för hållbara affärspraxis som FN:s Global Compact har ställt upp och stöder deras sju principer som fokuserar på mänskliga rättigheter, rättvis behandling av arbetskraft, respekt för miljön och anti-korruption. Halton gick med i Global Compact den 17 december 2018.

Läs mer om vårt deltagande UN Global Compact, Halton Groups deltagande

På Halton har vi tre strategiska affärsområden: SBA Halton, SBA Foodservice och SBA Marine. SBA Halton fokuserar på kommersiella och offentliga byggnader, vårdinstitutioner och laboratorier. SBA Foodservice koncentrerar sig på professionella kök och restauranger. SBA Marine har fokus på energiproduktion och tungindustrimiljöer samt marina fartyg.

Läs mer om Haltons ledning

Ekonomiskt värde fördelat till intressenterna

2022 var ett år av tillväxt för Halton. Våra inköp i euro från externa leverantörer ökade i förhållande till omsättningstillväxten. Den regionala verksamheten i Nordamerika och Mellanöstern växte tydligt jämfört med föregående år, och även Europa och Asien visade en viss tillväxt jämfört med föregående år. Verksamheten för Nelbud Services Inc har också haft en betydande inverkan på omsättningens utveckling. Företaget, som förvärvades i augusti 2021 i USA, fokuserar på livscykeltjänster för professionella kök. Påverkan från COVID-19-pandemin var klart mindre, men den försvårade ändå affärsverksamheten i vissa områden, särskilt i Kina.

Läs mer om vår värdefördelning i vår Hållbarhetsredovisning

Corruption Perception Index

På Halton är korruption och mutor ständigt under förstoringsglas. Som en multinationell koncern med anställda i över 35 länder och kunder och leverantörer över hela världen behöver vi ständigt hålla koll på den ekonomiska miljön i diverse länder. En del av vår anti-korruptionspolicy är att uppskatta korruptionsrisken för varje land med hjälp av data från det årliga Corruption Perception Index av Transparency International (TI).

Läs mer om vår anti-korruptionspolicy i vår Hållbarhetsrapport