Skip to content
  • Hållbarhetsredovisning
  • GRI-innehållsindex
  • Global Compact

Hållbarhetsredovisning

Sustainability Report - Halton

På Halton vill vi bygga en bättre framtid genom att främja välmående och hållbara affärer. Hållbarhet är i kärnan i Haltons strategi. Allt eftersom Halton ökar sin globala marknadsandel är det allt viktigare att se till att vår verksamhet följer hållbara standarder.

Halton tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) standarder som grund för att hantera företags ansvar och rapportera om icke-finansiell utveckling. Halton erkänner också kraven i EU-direktivet om icke-finansiell rapportering. Direktivet gäller inte direkt för Halton eftersom Halton är ett onoterat företag, men många av Haltons kunder följer direktivet, och som leverantör vill Halton presentera liknande policyer och resultatindikatorer.

Visa och ladda ner våra hållbarhetsrapporter nedan (pdf).

GRI Content Index Halton

GRI-innehållsindex

GRI-innehållsindex visar hur företaget har tillämpat standarden.

Haltons första CR-rapport producerades med hjälp av GRI-standarden som ramverk. Överensstämmelsen med GRI är dock fortfarande ofullständig och vi gör inte anspråk på att ännu ens vara på kärnnivån. För att göra vår rapport någorlunda jämförbar med rapporter från mer avancerade företag publicerar vi här vårt eget, lite strömlinjeformade innehållsindex.

I vår rapport om 2019 har vi tagit nästa steg mot ett mer omfattande innehållsindex. Du kan se och ladda ner GRI-innehållsindex nedan (pdf).

Halton

Global Compact

Som en del av Haltons hållbarhetsarbete anslöt sig företaget till FN:s Global Compact i december 2018.

Global Compact är världens största initiativ avseende företag och hållbar utveckling och uppmanar företag att anpassa strategier och operationer till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och vidta åtgärder som främjar samhällets mål.

Search