Hoppa till innehåll

Socialt ansvar på Halton

Vårt Halton-gäng är hjärtat i vår grupp – allt i vår verksamhet utgår från vår engagerade personal. Vårt viktigaste fokus är att trygga våra medarbetares välbefinnande, stärka deras kompetens och kunskap samt hålla motivationsnivån hög. Vår personalpolicy och vår hälso- och säkerhetspolicy säkerställer detta. Halton satsar mycket på åtgärder som främjar de anställdas hälsa, säkerhet och välbefinnande på jobbet.

Genom våra produktlösningar möjliggör vi hälsosamma och bekväma inomhusmiljöer för människor. Vi utvecklar lösningar som minskar antalet farliga partiklar i inomhusluften och skapar högkvalitativa inomhusklimat.

Våra värden återspeglar vår känsla för vad som är rätt och fel. De hjälper oss att göra olika val i privatlivet och i vårt dagliga arbete. Haltons företagsvärden är byggstenarna i företagets kultur, och de är vår kompass i allt vi gör. Detta gäller både för mindre vardagsbeslut och för större strategiska frågor.

På Halton har vi fem kärnvärden som vägleder vårt dagliga arbete. De representerar våra grundläggande åtaganden gentemot våra intressenter och anger principerna för Haltons vision och mål. Dessa kärnvärden är kundfokus, förtroende och etik, samarbete, kontinuerligt lärande och positiv attityd. Läs mer om våra fem kärnvärden.

Titta på videon The Halton Way och lär dig mer om Haltons värden.

Arbetsstyrka efter kön, män vs. kvinnor i slutet av varje år

På Halton Group har könsfördelningen följt samma trend de senaste åren. Cirka fyra av fem anställda är män. Traditionellt lockar denna typ av industri fler män än kvinnor, vilket framgår av vår statistik.

Läs mer om vår könsfördelning i vår Hållbarhetsredovisning

Antal anställda per region i slutet av varje år

I slutet av 2022 hade Halton Group 1 890 anställda. Förändringarna i antal anställda per region var små jämfört med föregående år. I Finland, Asien och Amerika ökade antalet anställda. I resten av Europa var antalet nästan oförändrat.

Läs mer om vår personalstruktur i vår Hållbarhetsredovisning

Halton-gängets engagemang

Under åren har resultaten för engagemangsnivå bland medarbetare visat att Halton ligger över branschgenomsnittet globalt. 2022 var Haltons engagemangsresultat 3,8 (branschgenomsnittet var 3,7). Några av de starkare drivkrafterna för engagemang är mål och prestationer, relationer med kollegor samt meningsfullhet och delaktighet. De ämnen som fortsatt kräver mer uppmärksamhet är hälsa, feedback, kommunikation samt lärande och utveckling.

Läs mer om våra anställdas engagemang i vår Hållbarhetsrapport