Naše vize, poslání a žebříček hodnot

Společnost Halton si stanovila za cíl stát se globálním lídrem udávajícím směr vývoje v oblasti vnitřního mikroklimatu v kancelářských a zdravotnických budovách. Technická řešení Halton umožňují vytvářet velmi kvalitní vnitřní mikroklima pro dosažení pocitu pohody a spokojenosti zaměstnanců a současně jsou tato řešení natolik flexibilní, že umožňují provádět opakované organizační změny a změny dispozičních uspořádání v budovách. V konečném důsledku tak naše řešení zvyšují celkovou užitnou hodnotu budov. Halton je proto jeden z nejvíce uznávaných výrobců zařízení pro řešení vnitřního mikroklimatu v segmentu kancelářských a zdravotnických budov.

Jsme zapálení pro dosažení našeho cíle a tím je vytvářet komfortní a bezpečné vnitřní prostředí v budovách za současných energetických úspor. Halton je specializovaný výrobce a dodavatel zařízení pro vnitřní mikroklima a prostředí a s tím spojené služby a řešení.

Výzvy a úkoly

Vnitřní prostředí v budovách by mělo být bezpečné a komfortní bez jakýchkoliv rizik pro zdraví jejich uživatelů ať již z důvodu nesprávného projekčního řešení a konstrukce nebo z důvodu špatného provozování a údržby. Pro vytvoření kvalitního vnitřního mikroklima je v budovách po celém světě spotřebováváno značné množství energie.

Současnou vysokou energetickou náročnost budov bude nutno v dohledné budoucnosti výrazně snížit, aby bylo možno splnit energetická kritéria stanovující maximální povolenou spotřebu energie. Tato kritéria jsou obsažena v Evropské směrnici o snižování energetické náročnosti budov vydané Evropskou unií v roce 2010. Do konce roku 2020 bude nutno energetickou náročnost budov postupně snižovat a od roku 2020 již budou muset všechny nové i rekonstruované budovy splňovat požadavky na „téměř nulovou spotřebu energie" (nZEB). Nicméně i v těchto budovách nZEB bude muset být zajištěno kvalitní vnitřní mikroklima, energetické úspory zcela jistě nebude možno generovat na úkor kvality vnitřního prostředí. 

Závazek spolupráce na programech RDI (Výzkum, Vývoj, Inovace)

Halton úzce spolupracuje se světovými univerzitami a výzkumnými ústavy na projektech zaměřených na zlepšování vnitřního prostředí budov za současného dosažení energetických úspor. Našimi partnery v těchto programech jsou například DTU/Dánsko, KTH/Švédsko, Aalto/Finsko, Occupational Health Institute/Finsko, MIT/USA, NUS/Singapur, La Rochelle/Francie, Technická univerzita Praha/Česká Republika.

Halton se dále významnou měrou na celoevropské úrovni podílí na projektech v rámci programu RDI a na výměnných programech výzkumných pracovníků. Během posledních několika let pracovala v naší výzkumné a inovační laboratoři Halton řada studentů.

V současné době vede Halton ve Strategickém centrum pro vědu, technologii a inovace vnitřního prostředí v budovách (Strategic Centre for Science, Technology and Innovation for Built Environment) výzkumný program „Vnitřní prostředí budov" (Indoor Environment). V rámci tohoto programu se provádí ve spolupráci různých subjektů rozsáhlé výzkumné multidisciplinární výzkumné práce, na kterých se podílí firmy, univerzity a výzkumné ústavy. Hlavním cílem programu je přijít s novými řešeními pro zkvalitňování vnitřního prostředí budov, které zvýší pocit pohody a spokojenosti jejich uživatelů, umožní vyšší efektivitu práce zaměstnanců při práci a vzdělávání a to vše ekologicky udržitelným způsobem. Díky inovativním řešením vnitřního klimatu se současně také zvýší užitná hodnota budov, ze které mohou profitovat jak jejich uživatelé tak majitelé. Výzkumné práce jsou prováděny řadou partnerů ze stavebního průmyslu. Jejich počet v současné době dosahuje 31 a k tomu je třeba připočítat ještě třináct partnerských výzkumných institucí.

Zapojení do společných aktivit

Halton se aktivně podílí na činnosti společnosti pro kvalitu vnitřního prostředí a energetických úspor. Několik našich pracovníků bylo zaměstnáno ve výborech CEN (Evropská rada pro standardizaci). Halton je také aktivním členem v dobrovolných projektech certifikace výrobků pod hlavičkou Eurovent.

Halton je rovněž zapojen do vývoje nových projekčních příruček a norem. Při práci na normách REHVA a ASHRAE se Halton podílel například na přípravě projekčních směrnic a technických zpráv na témata větrání směšováním, větrání zaplavováním, chladicí trámy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB budovy).

Research Questions of RYM- Indoor Climate