Halton Life Cycle: hantering av inomhusmiljön

Halton är en föregångare inom tjänster för proaktiv och användarcentrerad hantering och utveckling av inomhusmiljön. Med vår systematiska analys av den upplevda inomhusmiljön hjälper vi till att förebygga, analysera och lösa specifika problem i inomhusmiljön i befintliga byggnader.   

 

Översikt över Halton Life Cycle-tjänster

Haltons tjänster för hantering av inomhusklimat omfattar koncept för proaktiv och användarcentrerad hantering och utveckling av inomhusmiljön. Tjänsterna hjälper fastighetsägarna att få nöjdare hyresgäster och höja fastighetens långsiktiga värde, och de hjälper byggnadens användare att öka trivseln och produktiviteten hos sin personal.

Tjänsterna för hantering av inomhusmiljön används för att kontrollera förhållandena både i nybyggda och renoverade byggnader. Dessutom används tjänsterna för att lösa klimatproblem inomhus. Konceptet används för olika slags arbetsmiljöer från kontor till skolor, från storkök till hälsovårdsinstitutioner.

Det är viktigt med en systematisk analys av de aktuella miljöförhållandena i byggnadsbeståndet för att hantera miljörisker inomhus. Analysen hjälper till att identifiera utvecklingsbehoven och förklara anledningarna till ständiga klagomål på dålig inomhusmiljö. Lösningar för hantering av inomhusmiljön hjälper dig att åtgärda specifika problem med inomhusmiljön såsom drag, lyhördhet och dålig luft.

Vi utvärderar tusentals arbetsplatser – varje år

Utvärderingen börjar med en enkät om brukarnöjdhet som riktar sig till alla som använder byggnaden. Frågorna fokuserar på hur individen personligen upplever inomhusmiljön. Utifrån de insamlade synpunkterna görs en begreppskarta för att identifiera och lokalisera problemkällor i olika delar av byggnaden och olika områden i inomhusmiljön. Om enkäten upprepas regelbundet är den ett bra hjälpmedel för att utveckla kvaliteten i inomhusmiljön och för att prioritera förbättringsåtgärder.

Om analysen visar att det finns områden där över 30 % av de tillfrågade är missnöjda, analyseras områdena av en tvärdisciplinär expertgrupp som utarbetar ett förslag till förbättringar. Vid behov kan alternativa lösningar utvärderas med CFD-simuleringar eller fullskaliga modellsimuleringar. Halton genomför lösningarna med hjälp av specialister. Haltons expertis ligger inom värmemiljö, luftspridning och kvalitet på inomhusluften – korrigeringar som gäller andra delar av inomhusmiljön utförs av våra samarbetspartner.

Varför ska du välja Halton som din partner för hantering av inomhusmiljön?

  • Tvärdisciplinär expertis och ett omfattande partnernätverk gör att Halton kan analysera och lösa problem i inomhusmiljön på ett heltäckande sätt.
  • Vi har ingående kunskaper om problem i inomhusmiljön – t.ex. mäter vi kvaliteten i inomhusluften (IAQ, indoor air quality) när det verkligen behövs och inte bara för säkerhets skull.
  • Resultatet av mätningarna analyseras alltid och förklaras för kunden. Våra ingående kunskaper om byggnadsfysik, IAQ och tekniska aspekter på ventilation och luftkonditioneringssystem är en garanti för att du kan lita på våra förbättringsförslag.

Dessutom genomför Halton de renoveringar som behövs och fungerar alltså som en one-stop-shop för hantering av inomhusmiljön.