HACCP Riskanalys och kritiska kontrollpunkter

Halton har varit den första leverantören av köksventilationprodukter med HACCP-certifierade produkter från mars 2010 (PE-567-HM-01I). Dessa produkter är godkända som livsmedelssäker utrustning som uppfyller kraven för ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram i enlighet med normerna för HACCP internationella certifieringssystem för livsmedelssäkerhet.

Det internationella HACCP-förbundet utvecklades 25 mars 1994 för att tillhandahålla ett enhetligt program för att garantera säkra kött- och fågelprodukter. Det är beläget inom Avdelningen för djurvetenskap i Texas A&M-universitet..

Gå till HACCP webbplats
 


Riskanalys och kritiska kontrollpunkter eller HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en systematisk förebyggande metod när det gäller livsmedelssäkerhet och läkemedelssäkerhet som arbetar med fysiska, kemiska och biologiska risker som en förebyggande metod snarare än en granskning av den färdiga produkten. HACCP används i livsmedelsindustrin för att identifiera potentiella risker när det gäller livsmedelssäkerhet så att nyckelåtgärder kan vidtas för att minska eller eliminera risker för att farliga situationer uppstår. Systemet används i alla skeden av livsmedelsproduktion och tillberedningsprocesser.

UL Underwriter-laboratorier

Underwriters Laboratories Inc. (UL) är en oberoende organisation som arbetar med säkerhetscertifiering av produkter . Företaget grundades 1894 och har sitt säte i Northbrook, Illinois. UL utvecklar standarder och testförfaranden för produkter, material, komponenter, montage, verktyg och utrustning, och arbetar huvudsakligen med produktsäkerhet.

UL utvärderar och certifierar också effektiviteten i ett företags affärsprocesser via dess hanteringsprogram för registrering. Därutöver analyserar UL dryckesprover och andra prover av rent vatten via sitt dricksvattenlaboratoirum i South Bend, Indiana och utvärderar produkters miljömässiga hållbarhet via sitt dotterbolag, UL Environmental.

Gå till ULs webbplats
 

NSF National Sanitation Foundation (nationell sanitetsstiftelse)

NSF International, The Public Health and Safety Company™, en icke vinstgivande, icke statlig organisation, är världsledande när det gäller utveckling av standarder, produktcertifiering, utbildning och riskhantering för den offentliga sjukvården och säkerhet.

I 65 år har NSF varit engagerade i offentlig sjukvård, säkerhet och miljöskydd. Genom att fokusera på livsmedel, vatten, inomhusluft och miljön, utvecklar NSF nationella standarder, tillhandahåller utbildningsmöjligheter och tjänster för överensstämmelsebedömning av tredje part samtidigt som man tillvaratar alla aktieägares intressen. De främsta aktiägargrupperna innefattar industrin, lagstiftande organ och allmänheten i stort.

Gå till NSFs webbplats
 

GOST Federal Agency (federal myndighet) om tekniska föreskrifter och metrologi

GOST-standarder utvecklades ursprungligen av Sovjets regering som del av dess nationella standardiseringsstrategi.

GOST refererar nu till en uppsättning tekniska standarder som upprätthålls av det Euro-Asiatiska rådet för standardisering, metrologi och certifiering (EASC), en regional standardorganisation som opererar i Oberoende staters samväldes (CIS) regi. Denna uppsättning tekniska standarder innefattar över 20 000 titlar som används i stor utsträckning i överensstämmelsebedömningar i 12 länder. De omfattar energi, olja och gas, miljöskydd, byggbranschen, transport, telekommunikationer, gruvdrift, livsmedelstillverkning och andra industrier.

Gå till GOSTs webbplats
 Följande länder har antagit GOST-standarder utöver sina egna, nationellt framtagna standarder. Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Kazakhstan, Azerbaijan, Armenien, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Georgien och Turkmenistan.