Skip to content
Rectangular VAV damper, Halton UKV
Rectangular VAV damper, Halton UKV

Halton UKV – Spjäll (VAV)

Rektangulärt tryckoberoende variabel-/konstantflödespjäll.

Översikt

 • Reglerspjäll för styrning av luftflöde och kanaltryck i olika system
 • Modell med avstängningsfunktion; täthetsklass 1 enligt kraven i EN 1751
 • Spjällets hölje uppfyller täthetsklass B enligt EN 1751.
 • Två ytterligare modeller med utvändig isolering 15 mm och 30 mm
 • Flera alternativ för luftflödesstyrning
 • Fabriksinställda luftflödesgränser (min./max.-luftflöden) som tillval
 • Tryckoberoende drift
 • Tillverkat i förzinkat stål
 • Lämpligt för stora luftflöden, från 1 m/s upp till 11 m/s på en del modeller

Produktmodeller och tillbehör

 • Det finns tre olika typer av utvändig isolering:
  • Ingen isolering
  • 15 mm mineralullsisolering
  • 30 mm mineralullsisolering
 • Snabbverkande ställdon när UKV-spjället används i kombination med Haltons Laboset laboratoriesystem

Dimensions

Utan isolering

W = Kanalbredd
200, 250, 300 … 1550, 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanalhöjd
200, 250, 300 … 950, 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Med 15 mm isolering

W = Kanalbredd
200, 250, 300 … 1550, 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanalhöjd
200, 250, 300 … 950, 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Med 30 mm isolering

W = Kanalbredd
200, 250, 300 … 1550, 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanalhöjd
200, 250, 300 … 950, 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Hölje  Förzinkad stålplåt
 Blad  Förzinkad stålplåt  Sandwich-design
 Spjällbladsisolering  Polyuretan  När bredden > 1 300 mm
 Spjällbladspackningar  Silikon
 Glidlager  Legering av polyamid
och molybdensulfid
 Mätsond  Aluminium
 Utvändig isolering  Mineralull
 Rektangulär drivaxel 15×15 mm  Förzinkad stålplåt

Function

Halton UKV är ett spjäll för reglering av ventilationssystem med variabla luftflöden. Spjällmotorn kan fungera elektriskt och spjället fabriksinställs för max. och min. luftflöden. Spjället kan även användas för att styra ett konstant luftflöde. Spjället upprätthåller ett luftflöde i en kanalagren enligt inställt börvärde oberoenda av tryckvariationer uppströms. Börvärdet kan uppnås med hjälp av en rumstermostat (0…10V= eller 2…10V=) som återställer luftflödet till önskat värde.

Variation av trycket uppströms påverkar mätsystemet; det upptäcker en skillnad mellan börvärdet och det uppmätta värdet. Styrenheten sänder en signal till ställdonet att återställa börvärdet.

Flera spjäll kan anslutas till en byggnads styrsystem så att de kan fjärrstyras. I sådant fall kan luftflödena i olika utrymmen i byggnaden även övervakas.

Halton UKV-spjället uppfyller täthetsklass 1 i EN 1751.

Product Models

Min.luftflöde 1 m/s – med styrenheter EM, EK, EC, EE 

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 40 80 120 160 200 240 280 320
300 60 120 180 240 300 360 420 480
400 80 160 240 320 400 480 560 640
500 100 200 300 400 500 600 700 800
600 120 240 360 480 600 720 840 960
700 140 280 420 560 700 840 980 1 120
800 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
900 180 360 540 720 900 1 080 1 260 1 440
1000 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 144 288 432 576 720 864 1 008 1 152
300 216 432 648 864 1 080 1 296 1 512 1 728
400 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
500 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
600 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
700 504 1 008 1 512 2 016 2 520 3 024 3 528 4 032
800 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
900 648 1 296 1 944 2 592 3 240 3 888 4 536 5 184
1000 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760

Min.luftflöde 2 m/s – med styrenheter EG     

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 80 160 240 320 400 480 560 640
300 120 240 360 480 600 720 840 960
400 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
500 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
600 240 480 720 960 1 200 1 440 1 680 1 920
700 280 560 840 1 120 1 400 1 680 1 960 2 240
800 320 640 960 1 280 1 600 1 920 2 240 2 560
900 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
1000 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
300 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
400 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
500 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760
600 864 1 728 2 592 3 456 4 320 5 184 6 048 6 912
700 1 008 2 016 3 024 4 032 5 040 6 048 7 056 8 064
800 1 152 2 304 3 456 4 608 5 760 6 912 8 064 9 216
900 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480 7 776 9 072 10 368
1000 1 440 2 880 4 320 5 760 7 200 8 640 10 080 11 520

Nominellt luftflöde – med alla luftflödesstyrenheterna EM, EK, EC, EE, EG

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 443 886 1 329 1 771 2 214 2 657 3 100 3 543
300 664 1 329 1 993 2 657 3 322 3 986 4 650 5 314
400 886 1 771 2 657 3 543 4 429 5 314 6 200 7 086
500 1 107 2 214 3 322 4 429 5 536 6 643 7 750 8 857
600 1 329 2 657 3 986 5 314 6 643 7 972 9 300 10 629
700 1 550 3 100 4 650 6 200 7 750 9 300 10 850 12 400
800 1 771 3 543 5 314 7 086 8 857 10 629 12 400 14 172
900 1 993 3 986 5 979 7 972 9 965 11 957 13 950 15 943
1000 2 214 4 429 6 643 8 857 11 072 13 286 15 500 17 715
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1 594 3 189 4 783 6 377 7 972 9 566 11 160 12 755
300 2 391 4 783 7 174 9 566 11 957 14 349 16 740 19 132
400 3 189 6 377 9 566 12 755 15 943 19 132 22 321 25 509
500 3 986 7 972 11 957 15 943 19 929 23 915 27 901 31 886
600 4 783 9 566 14 349 19 132 23 915 28 698 33 481 38 264
700 5 580 11 160 16 740 22 321 27 901 33 481 39 061 44 641
800 6 377 12 755 19 132 25 509 31 886 38 264 44 641 51 018
900 7 174 14 349 21 523 28 698 35 872 43 047 50 221 57 396
1000 7 972 15 943 23 915 31 886 39 858 47 830 55 801 63 773

Luftregleringsspjället UKV finns i flera versioner.

  Modell   Funktion
  UKV, MD=N   Ingen utvändig isolering av ramen
  UKV, MD=I1   Med 15 mm utvändig isolering
  UKV, MD=I2   Med 30 mm utvändig isolering

Styrenheter (CU)

Luftregleringsspjället Halton UKV kan förses med flera olika slags enheter för styrning av luftflöde eller kanaltryck. .

Alternativa luftflödesstyrenheter:
EM = Halton LMV-D3-MF-F.1 HI (5 Nm)
EK = Halton NMV-D3-MF-F.1 HI (10 Nm)
EC = Halton LMV-D3-MP-F.1 HI (5 Nm)
EE = Halton NMV-D3-MP-F.1 HI (10 Nm)
EG = Siemens GLB181.1E/3 (10 Nm)

I styrenheterna EM, EK, EC och EE ingår en dynamisk differenstryckssensor med ett litet sidoluftflöde genom sensorelementet. Dessa styrenheter ska därför inte brukas i starkt förorenade omgivningar. Trycksensorn i enheten EG baseras på ett membran utan flöde genom sensorelementet. I styrenheterna EC och EE ingår Belimos anslutning typ MP-bus.

Det injusterbara området för luftflödesstyrning visas i tabellen nedan. För styrenheterna EM, EK, EC, EE och EG gäller att högsta tillgängliga min.luftflöde är lika med det specificerade max.luftflödet.
Min. och max.luftflödena beräknas som procentandelar av spjällets nominella luftflöde.

Installation

Säkerhetsavstånd

Reglerspjället installeras så att föreskrivna säkerhetsavstånd uppfylls. Installera spjället i kanalsystemet så att luftflödesriktningen genom det överenstämmer med pilen på höljet.

När spjället används för tryckstyrning är minsta säkerhetsavståndet för det statiska tryckmätningsuttaget efter spjället 5 x D vid tilluftsinstallationer. Se arbetsritningarna.

Kabeldragning

Kabeldragning utförs enligt gällande bestämmelser och av behöriga tekniker.

För strömtillförsel i alla styralternativ måste en säkerhetsisolerad transformator användas.

Anvisningarna för kabeldragning visas för följande fall:
1 A      UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Normal tillämpning för styrning av variabelt luftflöde
1 B      UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Dominerande styrningar
1 C      UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Exempel: styrning av variabelt luftflöde med rumstermostat
1 D      UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Exempel: styrning av variabelt luftflöde med styrsystem för byggnaden
1 E      UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Exempel: parallell styrning av luftflöde med styrsystem för byggnaden

3 A      UKV; CU=EG     Normal styrning av variabelt luftflöde
3 B      UKV; CU=EG    Styrning av läge och konstant luftflöde

Styrenheter

CU     Beskrivning                                                  Anmärkning
EM     Halton LMV-D2-MF-F.1 HI                              (5 Nm)
EK     Halton NMV-D2-MF-F.1 HI                              (10 Nm)
EC     Halton LMV-D2-MP-F.1 HI                              (5 Nm, med Belimo MP-bus)
EE     Halton NMV-D2-MP-F.1 HI                             (10 Nm, med Belimo MP-bus)
EG     Siemens GLB181.1E/3                                 (10 Nm)

1A & 1B
HFB; CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) eller EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– normal tillämpning och dominerande styrningar


1A Normal tillämpning för styrning av variabelt luftflöde 1B Alternativ för total dominans

Kodbeskrivning
Halton                   Levereras av Halton
Annan leverantör  Levereras av annan leverantör
ACD                      UKV
1 (G0)                    24 V~ systemnolla
2 (~)                       24 V~ fas
3 (w)                      2…10- eller 0…10-V= insignal för luftflödets börvärde
5 (U5)                    2…10- eller 0…10-V= utsignal för luftflödets ärvärde
*)                           Diod 1N 4007

Driftsläge

2-10 V~ 0-10 V~ A B C D E
NA NA ON
qv_min qv_min Off Off Off Off Off Konstant flöde
Variabelt
qv_min…qv_max
Variabelt
qv_min…qv_max
Off ON Off Off Off
STÄNGD STÄNGD Off Off ON Off Off
qv_max qv_max Off Off Off ON Off Konstant flöde
ÖPPEN ÖPPEN Off Off Off Off ON

Avstängning med styrsignal w:
Utöver situationer med kommandona för reläförbikoppling, stänger spjället helt i följande fall:

 • 0…10 V: Minimiflödet i UKV ställs in på 0% (0 l/s eller 0 m3/h) och styrsignalen w sjunker under 0,45 V=
 • 2…10 V: UKV-styrsignalen w sjunker under 0,5 V=
 • Både 0…10 V= och 2…10 V: Spänningens börvärde för luftlödet sjunker under ett värde som motsvarar en lufthastighet på mindre än 0,5 m/s
Läge  Spänning
 AV w, V
 Funktion
 0…10 V=  0,0…0,45  Minimiluftflöde (stängd, om qv_min = 0%)
 0,5…10,0  Modulerande, qv_min … qv_max
 10,0  Maximiluftflöde
 2…10 V=  0,0…0,5  Spjäll stängt
 0,5…2,0  Minimiluftflöde
 2,0…10,0  Modulerande, qv_min…qv_max
 10,0  Maximiluftflöde

1C & 1D
Exempel:UKV;
CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) or EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– styrning av variabelt luftflöde med en rumsstyrenhet eller ett styrsystem för byggnaden


1C System med rumstermostat                1D Styrsystem för byggnaden

Kodbeskrivning
Halton                   Levereras av Halton
Annan leverantör  Levereras av annan leverantör
ACD                      UKV
1 (G0)                   24 V~ systemnolla
2 (~)                      24 V~ fas
3 (w)                      0…10-V= insignal för luftflödets börvärde
5 (U5)                    0…10-V= utsignal för luftflödets ärvärde
RC                         Rumstermostat
PLC                       Styrsystem för byggnaden
C (AO)                    Styrsignal för börvärdet för luftflöde
F (AI)                      Ingående ärvärde för luftflödet

1E.
Exempel: UKV;
CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) eller EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– parallellstyrning av luftflöde med ett styrsystem för byggnaden 


1E
  Luftflödesstyrning parallellt med ett styrsystem för byggnaden

Kodbeskrivning
Halton                    Levereras av Halton
Annan leverantör   Levereras av annan leverantör
ACD1                     UKV tilluft
ACD2                     frånluft
1 (G0)                    24 V~ systemnolla
2 (~)                       24 V~ fas
3 (w)                       0…10-V= insignal för luftflödets börvärde
5 (U5)                     0…10-V= utsignal för luftflödets ärvärde
PLC                       Styrsystem för byggnaden
C (AO)                   Styrsignal för börvärdet för luftflöde
F (AI)                     Ingående ärvärde för luftflödet

3A & 3B
UKV;
CU=EG (GLB181.1E/3)
– normal styrning av variabelt luftflöde samt styrning av läge och konstant luftflöde


3A Normal luftflödesstyrning                    3B Styrning av läge och konstant luftflöde

Kodbeskrivning
Halton                   Levereras av Halton
Annan leverantör  Levereras av annan leverantör
ACD                      UKV
2 (G0)                   24 V~ systemnolla
1 (~)                      24 V~ fas
8(YC)                    2…10 eller 0…10 V= ingående börvärdessignal för luftflöde
9 (U)                     2…10 eller 0…10 V= utgående ärvärdessignal för luftflöde
6 (Y1)                   Dominerande ingång
7 (Y2)                   Dominerande ingång

 Konstant flöde A B
 STÄNGD Off ON
 Min.flöde Off Off
 Max.flöde ON ON
 ÖPPEN ON Off

Commissioning

Luftflödesstyrning

Nominella luftflöden i Halton UKV visas i tabellen nedan.

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 516 1033 1549 2065 2582 3098 3614 4131
300 775 1549 2324 3098 3873 4647 5422 6196
400 1033 2065 3098 4131 5164 6196 7229 8262
500 1291 2582 3873 5164 6454 7745 9036 10327
600 1549 3098 4647 6196 7745 9294 10843 12392
700 1807 3614 5422 7229 9036 10843 12651 14458
800 2065 4131 6196 8262 10327 12392 14458 16523
900 2324 4647 6971 9294 11618 13942 16265 18589
1000 2582 5164 7745 10327 12909 15491 18072 20654
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1859 3718 5577 7435 9294 11153 13012 14871
300 2788 5577 8365 11153 13942 16730 19518 22306
400 3718 7436 11153 14871 18598 22306 26024 29742
500 4647 9294 13942 18589 23236 27883 32530 37177
600 5577 11153 16730 22306 27883 33460 39036 44613
700 6506 13012 19518 26024 32530 39036 45542 52048
800 7435 14871 22306 29742 37177 44613 52048 59484
900 8365 16730 25095 33460 41825 50189 58554 66919
1000 9294 18589 27883 37177 46472 55766 65060 74355

Det verkligt uppmätta luftflödet (qv) kan definieras av styrenhetens ärvärdessignal (U eller U5) och det nominella luftflödet (qv_nom).

Signal Formel Styrenhet, typ och läge Kontaktskruvar system nolla Kontaktskruvar signale
 0…10
VDC
 qv=qv_nom*U/10  UKV;CU=EM, EK,EC eller EE
(LMV-D3-MP/MF HI eller NMV-D3-MP/MF HI),
läge 0…10 V
UKV;CU=EG (GLB181.1E/3)
1 (GND)

2(G0)

5 (U5)

9(U)

2…10
VDC
 qv=qv_nom*(U-2)/8  UKV;CU=EM, EK,EC eller EE
(LMV-D3-MP/MF HI eller NMV-D3-MP/MF HI),
1 (GND) 5 (U5)

Det verkliga luftflödet kan även avläsas i bilderna nedan.

Det verkliga luftflödet kan även beräknas som funktion av differenstrycket i mätsonden och koefficienten k. Korrekt koefficient k återfinns i anslutning till produkten.

qv                verkligt luftflöde [l/s]
k                 B (mm) x H (mm) x 0,001054
Δpm             uppmätt tryckskillnad [Pa]

Luftflödesstyrenheten i Halton UKV-spjället är försedd med en tryckgivare, och det går ett mycket lågt luftflöde genom styrenhetens differenstrycksgivare. En manuell manometer för mätning av differenstryck kan därför anslutas parallellt med luftflödesstyrenheten (t.ex. med T-avgreningar) och båda mätningarna kan fortgå parallellt under kontinuerlig styrning.

Om Halton UKV-spjället beställs utan fabriksinställda min.- och max.luftflöden (FS=NA), sätts min.luftflödet till 0 och max.luftflödet till det nominella flödet.

Beskrivningstext

Det tryckoberoende styrspjället för variabelt luftflöde utförs i förzinkat stål med luftflödesmätdon i aluminium.

Styrspjällets täthet i stängt läge ska motsvara klass 1 i standarden EN1751 och höljets täthet EN1751/C.

I spjällenheten ska ingå anordningar för mätning och styrning av luftflödet samt ett spjällställdon.

På fabriken förinställs luftflödesgränserna.
Styrenhetsinställningarna kan justeras på plats med hjälp av en PC eller en handdator.
Luftflödesstyrenheten ska ha en ingående styrsignal på 0…10 V= eller 2 …10 V= och utgångssignal på 0…10 V= eller 2…10V= för luftflödets ärvärde.
Enheten ansluts till 24 VAC.

Order Code

UKV-W-H; MA-MD-MO-VR-ZT

W= Kanalbredd
400, 500 … 1000, 1200, 1400, 1600, med en storleksökning i steg om 100/200 mm

H = Kanalhöjd
2
00, 400 …1000, med en storleksökning i steg om 200 mm

Andra alternativ och tillbehör

MA = Material
CS   Förzinkad stålplåt

MD = Modell
N      Ingen isolering
I1     Isolerad 15 mm
I2     Isolerad 30 mm

MO = Styrenhet
EM    LMV-D3-MF HI
EK    NMV-D3-MF HI
EC    LMV-D3-MP HI (inkluderar Belimo MP-bus)
EE    NMV-D3-MP HI (inkluderar Belimo MP-bus)
EG    GLB181.1E/3 (Siemens)

VR = VRD3 (endast från Frankrike)
NA  Inte angivet
Y    Ja

Exempel på kod

UKV-400-200, MA=CS, MD=I1, MO=EE, VR=NA

Downloads

Halton UKV – Airflow management damper
Data
en
Halton UKV – Ilmavirran säädin
Data
fi
Halton UKV – Régulateur à débit variable
Data
fr
Halton UKV – Spjäll (VAV)
Data
se
Halton UKV - fr
Datasheet
fr_FR
1.39 MB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search