Skip to content

Halton Jaz Conical VAV (JDS) – Aktiv tilluftsspridare

Aktivt tilluftsdon för Halton Vario system. Lämplig för behovsstyrd ventilation i kontorsmiljö med varierande belastning.

 • Stabil kastlängd för variabla luftflöden som ger dragfri luftdistribution
 • Lämplig i kanalsystem med konstant statiskt tryck

Översikt

Tilluftsspridare för variabelt luftflöde i Haltons Jaz-serie

  • Stabil kastlängd för variabla luftflöden som ger dragfri luftdistribution
  • Installation i undertak
  • Lämplig i kanalsystem med konstant statiskt tryck
  • Inbyggd anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner.
  • Effektiv ljuddämpning

Quick selection

Dimensioner

NS Ø D H1 H2
125 124 276 114
160 159 276 114
200 199 326 139
250 249 326 139

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärking
 Spridare  Stålplåt  Pulverlackerad,
vit (RAL 9003)
 Speciafärger som tillval
 Frontplåt  Stålplåt  Pulverlackerad,
vit (RAL 9003)
 Speciafärger som tillval
 Styrkon  Stålplåt  Pulverlackerad,
svart
 Packning  Gummi
 Anslutningslåda  Förzinkad stålplåt
 Styrenhet  Förzinkad stålplåt
 Ljuddämpningsmaterial  Polyesterfiber
 Packningsförsedd stos  Förzinkad stålplåt  Gummipackining
 Mät- och
injusterningsspjäll
(MSM)
 Kropp:
Aluminium
Plåt:
Förzinkad stålplåt
Beslag:
Förzinkad stålplåt
Plastdetaljer:
Polypropylen (PP)
 Spindle:
Rostfritt ståll

Funktion

Haltons Jaz JDS är en aktiv takspridare för tilluft vid variabla luftflöden.

Luften blåses huvudsakligen in i rummet horisontellt genom spridarens sidospalter.

Rumsluften passerar genom perforeringen i frontplåten till givarna som sitter inne i spridaren.

I spridaren upprätthålls en nära nog konstant utblåsningshastighet mellan minimi- och maximiflödena, vilket skapar ett behagligt klimat och låga lufthastigheter i vistelsezonen. Rumsklimatet är garanterat dragfritt vid såväl minimi- som maximiluftflödena.

Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är 12 ° C.

En extern rumstermostat styr rumsluftflödet via ställdonet i Haltons spridare Jaz Conical VAV med en standard 0…10 V= styrsignal.

Den tryckberoende funktionen i Haltons Jaz Conical VAV fungerar i kombination med en kanal med konstant tryck.

Om spridaren används för frånluft finns det ingen funktion för luftflödesstyrning och då erfordras ett separat luftspjäll (typ Haltons HFB).

Installation

Haltons spridare Jaz JDS ska ha ett säkerhetsavstånd på minst tre gånger anslutningsdiametern så att tillförlitlig mätning och injustering av luftflödet kan säkerställas.

Montera spridaren med hjälp av de två beslagen på anslutningslådans båda sidor.

Alternativ för inbyggnad i undertak

 

               Undertak typ Clip-in                                Undertak typ Fineline-15

NS ØD H1 H2
125 124 276 114
160 159 276 114
200 199 326 139
250 249 326 139

Styrenheter

Styrenheten i Haltons Vario Jaz är en rumstermostat avsedd för behovsstyrd ventilation i hela rummet.

 • Halton spridare Vario Jaz med rumstermostat
 • Rumsluftstemperaturmätningar styr rumstemperaturen
 • Rörelsedetektorer för behovsstyrd drift utanför spridaren (separat installation i undertak)
 • Luftkvalitetsstyrning med koldioxidgivare, CO2

I rumstermostaten i Haltons Vario Jaz finns ett brett urval anslutningar för givare och ställdon samt möjligheten att ansluta en väggmonterad panel med eller utan en display för lokala inställningar av börvärden, som t.ex. temperatur och en trådlös fjärrkontroll.

Se dokumentavsnittet för mer information.

Kopplingsschema

Kontrollera att ställdonsinställningarna överensstämmer med de på fabriken förinställda DIL-kontakterna.

Styrsignaler i kopplingsdosan:
Plint 1             Strömförsörjning 24 V~
Plint 2             Jord
Plint 3             0 V= min.läge/luftflöde
10 V= max.läge/luftflöde
Plint 4             Inte kopplad (återföring från ställdon)

Driftsättning

Kontrollera att spridarens styrplåt är fullt öppen (i nedersta läget). Detta kan göras mekaniskt eller elektriskt:

 • Om strömmen inte är ansluten till den aktiva spridaren, ta bort styrplåten för att lösgöra ställdonskopplingen och dra styrplåten till fullt öppet läge.
 • Om spridaren matas med 24 V~, kontrollera att styrsignalen ligger konstant på 10 V=.

Kontrollera att kanalzonens konstanttryck ligger på avsedd nivå (t.ex. mellan 30 och 50 Pa).

Om kanalzonens tryck är för lågt och tryckstyrningsspjället är fullt öppet, kan du antingen höja börvärdet för tilluftsfläktens tryck eller justera in MSM-spjället.

Differenstrycket över spjället måste vara tillräckligt stort vid drift (t.ex. 30 Pa eller mer).

Injustering

Mät upp och ställ in maximiluftflödet i den aktiva spridaren med hjälp av MSM-spjället.

Beräkna luftflödet med hjälp av den uppmätta tryckdifferensen och koefficienten k.

qv       Beräknat luftflöde (l/s)
k         Koefficient i tabellen
Δpm    Uppmätt tryck (Pa)

Värden för k-faktorn för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D = kanaldiameter).

 NS > 8 x D min 3 x D
125 9,5 12,6
160 18,0 22,2
200 28,6 32,9
250 44,6 46,0

Om luftflödet i den aktiva spridaren är för stort, ändra på läget i MSM-modulen så att spjället stänger mer. Om maximalt luftflöde inte kan uppnås när MSM-modulen är fullt öppen, höj trycket i kanalzonen.

Spridarens minimiluftflöde är inställt på fabrik och kan inte ändras.

Service

Öppna spridarens frontplåt och ta ut elementet för styrning av luftflödet.

Lossa på skruven (1) och ta bort flödesstyrplåten (2).
Ta bort motorenheten (3) på Haltons Jaz JDS genom att skjuta på upphängningsaxeln och låt den hänga i tråden.
 

Dra ut MSM-spjället genom spridarstosen, håll i kroppen – inte i mätslangarna eller injusteringsvredet.

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Återmontera delarna i omvänd ordning. Kontrollera att ställdonet är låst och att styrplåten är i rätt lägen.

Beskrivningstext

Tilluftsspridaren ska tillverkas av lackerat stål med vit standardfärg (RAL 9003).
Tilluften ska föras in i rummet genom den justerbara styrplåten och frontplåtens sidospalter, vilket ger en god inblandning. Utblåsningshastigheten från spridaren ska vara konstant över hela luftflödesområdet.

Spridaren är inbyggd in i en anslutningslåda utrustad med ett mät- och injusteringsspjäll.

Spridaren ska förses med gummipackning som tätar ordentligt mot kanalsystemet.

Spridaren ska kunna förses med givare och styrsystem.

Beställningskod

JDS/S-D; CO-IO-RC-SE-ED-CP-ZT

S = Modell
S        Tilluft
E        Frånluft

D = Kanalanslutning
125, 160, 200, 250

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
SW     Vit (RAL 9003)
X       Specialfärg

IO  = Olika undertaksinstallationer
NA      Standard T-profil
DC      Undertak typ Clip-In (Dampa)
FL       Undertak typ Fineline-15

RC = Rumstermostat
          NA     Inget angvit
LA1    LON, HVL-527 för en (1) enhet
LA2    LON, HVL-527 för upp till sex (6) enheter
LA3    LON, utan rumstermostat
BA1    BACnet, HVB-527 för en (1) enhet
BA2    BACnet, HVB-527 för upp till sex (6) enheter
BA3    BACnet, utan rumstermostat

Temperaturgivare i spridaren ingår som en del i alla rumstermostatmodeller

SE = Givare
NA     Inget angivet
SA1    Rörelse (endast för LA- och BA-serierna)
SA2    Rörelse och CO2 (endast för LA- och BA-serierna)
SA3    CO2 (endast för BA- serien)

ED = Styring av frånluftsspridare
Y        Ja
N        Nej

CP = Kontrolpanel
NA      Inget angivet
PA2    Med börvärdesväxling och display (endast BACnet och LON)
PA3    Fjärrkontroll (endast BACnet och LON)

ZT  = Kundanpassad produkt
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Kodexempel

         JDS/S-200, CO=SW, IO=NA, RC=LA1, SE=SA3, ED=N, CP=PA2, ZT=N

Downloads

Halton Jaz Conical VAV (JDS) – Conical diffuser
Data
en
Halton Jaz Conical VAV (JDS) – aktiivinen tuloilmahajottaja
Data
fi
Halton Jaz Conical VAV (JDS) – Conical diffuser
Data
fr
Halton Jaz Conical VAV (JDS) – Aktiv tilluftsspridare
Data
se
Halton JDS - fr
Datasheet
fr_FR
1.08 MB
 • Max. file size: 16 MB.

Search