Skip to content
Halton Rex Expander (RXP)
Halton Rex Expander (RXP)
Four way chilled beam

Halton Rex Expander (RXP) – Kylbaffel

Kompakt kylbaffel med konstant luftflöde/variabelt luftflöde (CAV/VAV) och fyrvägs luftspridning för montage i undertak.

Säkerställer ett tyst och behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.

  • Aktiv kylbaffel med fyrvägs luftspridning.
  • Justerbart luftflöde med manuellt CAV eller motordrivet VAV med Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).

Overview

Kompakt kylbaffel med konstant luftflöde/variabelt luftflöde (CAV/VAV) och fyrvägs luftspridning för montage i undertak. Säkerställer ett tyst och behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.

Användningsområde

  • Kylning och ventilation i kontor, sjukhusrum, skolor och offentliga utrymmen.
  • Den kan användas i Haltons behovsstyrda ventilationssystem.

Viktiga funktioner

  • Aktiv kylbaffel med fyrvägs luftspridning.
  • Justerbart luftflöde med manuellt CAV eller motordrivet VAV med Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).
  • Luftspridningen är utökad till alla 4 hörn, vilket ger behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.

Operativprincipal

Den primära tilluften kommer in i kylbaffelns tilluftskammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysorna och öppningarna på spjället. Luftstrålarna från dysorna inducerar effektivt rumsluften genom baterit. Där kyls luften med hjälp av det kalla vattnet som cirkulerar i batterit. Öppningarna på spjället riktar luftstrålarna horisontellt längs takytan för bästa coandaeffekt, vilket förhindrar känslan av drag.

Bild 1: Funktion, Halton Rex Expander kylbaffel

På bilden ovan visar de blå pilarna tilluften som strömmar genom dysorna. De röda pilarna visar rumsluften som kommer in genom frontplåten och batterit.

Haltons luftflödeskontroll (HAQ)

Haltons luftflödeskontroll (HAQ) används för att justera eller reglera det extra tilluftsflödet i ett rum. Under normala förhållanden tillförs tilluft via dysorna. När extra luft behövs (boost-/VAV-funktion) öppnas HAQ-kontroll och forcerar tilluften. VAV står för variabelt luftflöde.

HAQ-kontroll kan även användas som ett spjäll för konstant luftflöde (CAV). Det innebär att det kan användas för att justera k-faktorn för att uppnå rätt luftflöde vid ett specifikt tryckfall.

Bild 2: VAV-funktion: Tilluft från dysor (normalläge)

Bild 3: VAV function with HAQ control: Supply air from nozzles and HAQ control (boost mode)

Bild 4: VAV-funktion med HAQ-kontroll: Tilluft från dysor och HAQ-kontroll (boostläge)

Bild 5: Manuellt ställdon för HAQ-kontroll

Viktiga tekniska data

Halton Rex Expander (RXP)

Funktion Beskrivning
Luftflödeshastighet Max. luftflödeshastighet < 35 dB: 57 l/s eller 205 m³/h (RXP/E-1200)
Dimensioner 600 x 600 mm eller 1 200 x 600 mm
Tryckfall, vatten Max. 18,6 kPa (RXP-1200, vattenflöde 0,1 kg/s)
Kyleffekt Upp till 1 700 W (RXP/E-1200, 100 Pa, 57 l/s, vatteninlopp 14 °C, vattenflöde 0,1 kg/s, tilluft 16 °C)
Vikt 10–22 kg
Normalt statiskt tryck 50–100 Pa
Vattentemperatur 14–20°C (måste vara över daggpunkten)

Funktioner och alternativ

 Kategori

 Funktion
(beställningskod)

 Alternativ
(beställningskod)

 Beskrivning

Storlek och riktning

Produktens längd
L

600, 1200

Två olika längder. Nominell bredd är alltid 600 mm.

Kanalanslutning
E

S2, R2, L2

Fabriksinställd rakt fram, höger eller vänster Ø 125 mm. Läget kan ändras på plats. Se bilden nedan.

Kylning

Slingtyp
TC

C

Kylslinga. Anslutningsrör Ø 12 mm.

Luftflöde

Dystyp
S

C, D, E

Tre alternativ för olika behov av luftflöden eller k-faktorer. Dysa C är minst och dysa E är störst.

Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ)
AQ

NA

Ingen HAQ. K-faktorn avgörs av den nominella storleken och valet av dysa (CAV).

MA

Manuellt justerbar CAV-styrning av extra luftflöde. Standardluft från dysor, extra luft från HAQ.

MO

Motordriven VAV-styrning av extra luftflöde. Standardluft från dysor, extra luft från HAQ.


Bild 1. Kanalanslutning: anslutning placerad till vänster, rakt fram, höger

Mer information om kylbaffelns utförande finns under Produktkod.

Snabbval

Luftflöde

Bild 1. Luftflödesintervaller för Halton Rex Expander utan HAQ eller när HAQ är stängd

Bild 2. Luftflödesintervaller för Halton Rex Expander med HAQ vid 60 Pa, 125 mm anslutning

Kyleffekt

Pro-dukt Temp. på inlopps-/utlopps-vatten
[°C]
Rums-temp.

[°C]

Kammartryck
[Pa]
Vattenflöde
[kg/s]
Luftflöde
[l/s]
Effekt
[W]
Vatten Luft (18 °C) Totalt
RXP/C-600 15/17 25 75 0,032 10 269 81 350
RXP/D-600 0,038 14 315 114 429
RXP/E-600 0,049 22 407 183 590
RXP/C-1200 15/18 0,043 18 536 150 686
RXP/D-1200 0,054 25 676 211 887
RXP/E-1200 0,063 41 790 343 1 133

Konstruktion och material

Bild 1: De olika komponenterna i Halton Rex Expander

Nr

 Del Beskrivning

1

Frontplåt Förlackerat galvaniserat stål

Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010),
med specialfärger som tillval

2

Dysor Dysplåt: galvaniserat stål

3

HAQ-kontroll (tillval) Lackerat galvaniserat stål

4

Ställdon för HAQ-kontroll (tillval) Elektriskt ställdon (visas på bilden): längden på anslutningskabeln är 0,9 m
Manuellt ställdon: galvaniserat stål

5

Tilluftskammare Förlackerat galvaniserat stål

Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010)

6

Fästen Galvaniserat stål
7 Anslutning tilluft Galvaniserat stål
8 Ram Förlackerat galvaniserat stål

Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010),
med specialfärger som tillval

9 Anslutningsrör Koppar. Ø 12 mm med en godstjocklek på 0,9–1,0 mm, vilket uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996
10 Slinga/ batteri Rör: koppar
Lameller: aluminium

Mått och vikt

Måtten anges i millimeter (mm).

Bild 1. Mått, Halton Rex Expander (RXP-600)

Bild 2. Mått, Halton Rex Expander (RXP-1200)

Vikt:

Produkt

AQ-modell

Vikt (exkl. watten) [kg]

Vattenvolym [l]

RXP-600

NA

10.5

0.5

MA

11.4

MO

11.6

RXP-1200

NA

20.9

1.2

MA 21.8
MO 22.1

Specifikationer

Produkten måste uppfylla följande krav:

Struktur

• Integrerad cirkulationsväg genom den perforerade frontplåten.
• Frontplåt som kan tas bort för att utföra allmänt underhåll och rengöring.
• Frontplåt som kan tas bort utan specialverktyg.
• Fyrvägs luftspridning.
• Kylbaffelns mått: 595 x 220 mm (BxH).
• Tilluftsanslutning med en diameter på 125 mm.
• Läge för kanalanslutning som kan ändras utan specialverktyg.
• Mätuttag för att kunna mäta luftflödet.
• Rörsystem med maximalt drifttryck på 1,0 MPa.

Material

• Tilluftskammare, ram och frontplåt tillverkade av galvaniserat stål.
• Alla synliga delar i vitt, lackerade med RAL 9003, 20 % glans.
• Alla rör tillverkade av koppar.
• Vattenanslutningsrör med en godstjocklek på 0,9–1,0 mm.
• Alla rörskarvar är lödade.
• Alla rörskarvar är fabrikstrycktestade.
• Batteriets lameller är utav aluminium.

Förpackning och identifiering

• Produkten skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
• Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
• Produkten förpackas i en kartong.
• Produkten identifieras med ett serienummer som är tryckt på etiketter på både produkten och kartongen.

Installationskrav

När riktningen på Halton Rex Expander-kylbaffeln planeras måste placeringen av tillufts- och vattenanslutningarna beaktas. Tilluftsanslutningen kan placeras på någon av enhetens sidor eller på samma sida som vattenanslutningarna. Placeringen kan enkelt ändras på plats efter behov.

Placeringen av ställdonet för HAQ-kontroll (tillval) måste också beaktas för att säkerställa åtkomst till ställdonet. Ställdonet sitter i mitten på enhetens vänstra sida.

Halton Rex Expander-kylbaffeln kan fästas direkt mot takytan (H = 220 mm) eller nedpendlad med gängstänger (8 mm). Fästena för takmontage sitter på enhetens sidor.

Bild 1. Infästningspunkter på RXP-1200 (RXP-600) kylbaffel

Eftersom kylbaffeln inte har några rörliga delar behövs inget vibrationsskydd när enheten monteras eller när den ansluts till tillufts- eller vattenanslutningarna.

Vi rekommenderar att ledningarna för kyl- och värmevattenkretsarna installeras högre upp än batteriet så att rörsystemet kan avluftas.

Det maximala drifttrycket i rörsystem med kallt/varmt vatten är 1,0 MPa.

Information om driftsättning

Justering av kyleffekten

Den rekommenderade flödeshastigheten för kylvattnet är 0,02–0,10 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i värmeväxlaren. För att undvika kondensbildning är den rekommenderade lägsta inloppstemperaturen för vatten till värmeväxlaren 14–16 °C.

Balansera och styra vattenflödet

Flödeshastigheterna för vattnet i Halton Rex Expander-kylbaffeln balanseras med justeringsventiler som är installerade på utloppssidan av kylvattenkretsen. Kyleffekten i Halton Rex Expander styrs genom reglering av flödeshastigheten för vattnet.

Justering av tilluftsflödet

I en Halton Rex Expander utan Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ) beror luftflödet på kammartrycket och den valda dysan. Om HAQ-kontroll valts till måste även HAQ-kontrollens läge beaktas.
Kammartrycket kan mätas i ett mättutag under frontplåten.
Den totala luftflödeshastigheten beräknas med hjälp av formeln nedan.

Total luftflödeshastighet

qv           Luftflödeshastighet [l/s] eller [m³/h]
Δpm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]
k             Fastställd enligt tabellen nedan [l/s]. Multiplicera med 3,6 vid beräkning i m³/h.

HAQ-kontrollens läge 

RXP/C-600 

RXP/D-600 

RXP/E-600 

RXP/C-1200 

RXP/D-1200 

RXP/E-1200 

0 / ingen HAQ 

1.1

1.6

2.5

2.1

2.9

4.7

1

1.7

2.1

3.1

2.6

3.5

5.3

2

2.2

2.7

3.6

3.1

4.0

5.8

3

2.7

3.2

4.1

3.7

4.5

6.3

4

3.2

3.7

4.6

4.1

5.0

6.8

5

3.7

4.1

5.1

4.6

5.5

7.3

6

4.1

4.6

5.5

5.0

5.9

7.7

7

4.5

5.0

5.9

5.5

6.3

8.1

8

4.9

5.4

6.3

5.9

6.7

8.5

9

5.3

5.7

6.7

6.2

7.1

8.9

Exempel:
Det uppmätta statiska kammartrycket är 70 Pa för RXP/E-600 och HAQ-kontrollens läge är 3. Den total luftflödeshastigheten är 4,1*√(70) ≈ 34,3 l/s.

Beställningskod

RXP/S-L-E, TC-AQ-CO-ZT

S = Dystyp
C     Dysa C
D     Dysa D
E      Dysa E

L = Längd (mm)
600 eller 1200

E = Kanalanslutning
S2    Rakt fram / 125 mm
R2    Höger / 125 mm
L2    Vänster / 125 mm

Andra alternativ och tillbehör

TC = Kyl-/värmefunktioner (slingtyp)
C      Kylning
H      Värmning

AQ = Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ)
NA     Ingen (CAV)
MA    Manuell (justerbar CAV)
MO    Motordriven (VAV)

CO = Colour
SW   Signalvit (RAL 9003)
W     Kritvit (RAL 9010)
X       Specialfärg

ZT = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Exempel på beställningskod

RXP/E-1200-S2, TC=C, AQ=NA, CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton Rex Expander (RXP) – Chilled beam
Data
en
Halton Rex Expander (RXP) – Ilmastointipalkki
Data
fi
Halton Rex Expander (RXP) – Kylbaffel
Data
se
Eurovent Certification for Chilled Beams
Certificate
en_GB
160.47 KB
Halton Rex Expander (RXP) - Installation, commissioning and maintenance guide
Manual
en
6.99 MB
  • Hidden
  • Max. file size: 128 MB.

Search