Hoppa till innehåll

Product / RXP

Halton Rex RXP – Kylbaffel

Kompakt kylbaffel med konstant luftflöde/variabelt luftflöde (CAV/VAV) och fyrvägs luftspridning för montage i undertak.

Säkerställer ett tyst och behagligt rumsklimat, även vid högre kyleffekter.

 • Aktiv kylbaffel med fyrvägs luftspridning.
 • Två produktmodeller med justerbart luftflöde som använder manuell CAV eller motoriserad VAV
  • Standardmodell med ökad luftflödesstyrning
  • Flexibel modell med 0–100 % luftflödesstyrning

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

Kompakt, steglös CAV/VAV-kylbaffel med 4-vägsluftfördelning för undertak. Säkerställa tysta och behagliga rumsförhållanden även vid högre kylkapaciteter.

Tillämpningsområde

 • Kylning, värmning och ventilation i kontor, sjukhussalar, skolor och allmänna utrymmen.
 • Kan användas i Haltons behovsbaserade ventilationssystem.

Huvudfunktioner

 • Aktiv kylbaffel med 4-vägsluftfördelning.
 • Två produktmodeller med justerbart luftflöde som använder manuell CAV eller motoriserad VAV
  • Standardmodell med ökad luftflödesstyrning
  • Flexibel modell med 0–100 % luftflödesstyrning
 • Spridningsbilden utökas till hörnen, vilket säkerställer behagliga rumsförhållanden till och med vid höga kylkapaciteter.
 • Modell med Halton Workplace WRA, paket för rumsautomation.

 

Haltons kylbafflar är certifierade av Eurovent Certita

Länk till certifikatet

 

 

Drifprincip

Primärluften kommer in i Halton Rex RXP-kylbaffelns anslutningslåda. Den sprids sedan ut i rummet via dysorna och spalterna. Luftstrålarna från dysorna inducerar rumsluft effektivt genom värmebatteriet, där luftenkyls eller värms genom vattnet som cirkulerar i värmebatteriet. Tilluftsspalterna leder luftstrålarna horisontellt längs takytan, vilket gör att det inte känns dragigt.

De blå pilarna i Fig. 1 visar tilluften genom tilluftsspalterna. De röda pilarna visar rumsluften genom frontplåten och värmebatteriet.


Fig.1. Driftprincip för Halton Rex RXP kylbaffeln

HAQ-styrning (Halton Air Quality) i Halton Rex RXP, standardmodell

Halton Air Quality (HAQ) ökad luftflödesstyrning används för att inreglera eller styra tilluftsflödet i ett rum. Under normala förhållanden tillförs frisk tilluft genom dysorna. När ytterligare luft krävs (ökad/VAV-funktion) öppnas HAQ-styrningen och tillför mer luft. VAV står för Variable Air Volume (variabel luftvolym).

HAQ-styrningen kan också användas som CAV-spjäll (Constant Air Volume), det vill säga att det kan användas för att injustera k-faktorn för att uppnå rätt luftflöde vid en viss trycknivå. Detta innebär att dysorna på Halton Rex RXP-kylbaffeln inte behöver bytas ut eller pluggas igen.


Fig.2. VAV-funktion: Tilluft från dysor (normalläge)


Fig.3. VAV-funktion med HAQ-styrning: Tilluft från dysor och HAQ-styrning (ökat ventilationsläge)
Fig.4. Injsutering av HAQ-styrningens manuella ställdon


Fig.5. Electrisk ställdon för HAQ-styrning

Halton Operation Model (OMD) i Halton Rex RXP, flexibel modell

Halton Operation Mode Damper (OMD) steglös luftflödesstyrning används för manuell justering av tilluftsflöde eller för motoriserad VAV-styrning (Variable Air Volume) av tilluftsflödet. OMD-styrningen kombinerar styrning av dysor och HAQ-luftflöde och ger full luftflödesflexibilitet med en dyskonfiguration.

OMD-styrningen kan användas som CAV-spjäll (Constant Air Volume), det vill säga att det kan användas för att injustera k-faktorn för att uppnå rätt luftflöde vid en viss trycknivå. Detta innebär att dysorna på Halton Rex RXP-kylbaffeln inte behöver bytas ut eller pluggas igen.

När OMD-styrningen är utrustad med ett motoriserat ställdon uppnås steglös VAV-styrning. Det möjliggör 1–3 VAV-lägen med inställningar för minimalt, normalt och utökat luftflöde.


Fig. 6. Manuelt ställdon för OMD-styrning


Fig. 7. Injustering av OMD-styrningens manuella stäldon


Fig. 8. Elektrisk ställdon för OMD-styrning

Tekniska data

Funktion Beskrivning
Luftflöde Max. luftflöde  57 l/s eller 205 m³/h (RXP/S-E-1200); 65 l/s eller 234 m³/h (RXP/F-F-1200) < 35 dB
Dimensioner 600×600 mm eller 1200×600 mm
Vattentryckfall Max. 18,6 kPa (RXP-1200, vattenflöde 0,1 kg/s)
Kylkapacitet Upp till 1 700 W (RXP/S-E-1200, 100 Pa, 57 l/s, vatteninlopp 14 °C, vattenflöde 0,1 kg/s, tilluft 16 °C)
Vikt 10–22 kg (RXP/S) och 17-31 kg (RXP/F)
Typisk totalt tryckfall 60–80 Pa
Typisk inloppsvattentemperatur
 • Kylning: 15–17°C (måste vara över daggpunkten)
 • Värmning: 30–50°C

 

Halton Rex Expander (RXP)

Funktioner och alternativ

Kategori

Funktion
(beställningskod)

Alternativ
(beställningskod)

Beskrivning

Produktmdell

Model M

S

Standardproduktmodell med dysa och alternativ för HAQ-luftflödesstyrning.

Storlek och riktning

Produktlängd
L

600, 1200

Två olika längder. Nominell bredd är alltid 600 mm.

Kanalanslutning
E

S2, R2, L2

Ø 125 mm. Fabriksinställd rak, höger eller vänster. Positionen kan ändras på plats. Se figuren nedan.

S3, R3, L3

Ø 160 mm. Fabriksplacered rak, höger eller vänster. Positionen kan ändras på plats. Se figuren nedan.
Anm: Endast tillgänglig om L=1200 mm och dystyp=E.

Kylning

Batterityp
TC

C

Kylbatteri. Anslutningsrör: 2x Ø 12 mm.

H

Kyl- och värmebatteri. Anslutningsrör: 4 x Ø12 mm.

Luftflöde

Dystyp
S

C, D, E

3 alternativ för olika behov av luftflöde eller k-faktorer. Dysa C är minst och dysa E är störst.

HAQ-styrning (Halton Air Quality)
AQ

NA

Ingen HAQ. K-faktorn avgörs av den nominell storlek och dysval (CAV).

MA

Manuellt justerbar CAV-styrning av extra luftflöde. Standardluft från dysor, extra luft från HAQ.

MO

Motoriserad VAV-styrning av extra luftflöde. Standardluft från dysor, extra luft från HAQ.

Tabell 1. Halton Rex RXP, standardmodell (RXP/S)

 

Kategori

Funktion
(beställningkod)

Alternativ
(beställningkod)

Beskrivning

Produktmdell

Model M

F

Flexibel produktmodell med steglöst alternativ för OMD-luftflödesstyrning.

Storlek och riktning

Produktlängd
L

600, 1200

Två olika längder. Nominell bredd är alltid 600 mm.

Kanalanslutning
E

S3, R3, L3

Ø 160 mm. Fabriksplacered rak, höger eller vänster. Positionen kan ändras på plats. Se figuren nedan.
Anm: Endast tillgänglig om L=1200 mm och dystyp=E.

Kylning

Batterityp
TC

C

Kylbatteri. Anslutningsrör: 2x Ø 12 mm.

H

Kyl- och värmebatteri. Anslutningsrör: 4 x Ø12 mm.

Luftflöde

Dystyp
S

F

Inga dysalternativ, dystypen är alltid F och ger ett stort luftflödesområde med OMD-luftflödesjustering/-styrning.

Styrningtyp

CN

MA

Manuellt justerbar luftflöde (CAV)

MO

Motoriserad luftflödesstyrning (VAV)

Tabell 2. Halton Rex RXP, flexibel modell (RXP/F)

 


Fig.9. Kanalanslutning: anslutning placerad till vänster, rakt fram, höger

Mer detaljerad information om beställningskod finns i avsnitt Beställningskod.

System package

Halton Workplace WRA paket för rumsautomationssystem för Halton Rex RXP-kylbaffel, standardmodell (RXP/S)

Halton Workplace WRA är en del av Halton Workplace lösningsutbudet.

RXP with WRA
Fig. 10. Halton Workplace WRA rumsautomationsstyrenhet integrerad med Halton Rex RXP-kylbaffel

Halton Workplace WRA är en styrenhet som är särskilt utformad för att styra automationssystemen i kontorsutrymmen och mötesrum. Den används för att styra ventilationsluftflödet, rumstemperaturen och
inomhusluftens kvalitet.

Halton Workplace WRA rumsautomationspaketet består av en styrenhet och tillvalskomponenter beroende på
kundens behov: en väggpanel och sensorer för temperatur, CO2, närvaro, tryck och kondens.

Det finns tillgängliga alternativ för styrenheten och väggpanelen, beroende på hur många styrningar och
sensorer som krävs. Halton Workplace WRA rumsautomationsstyrenheten kombineras alltid med andra
Halton-produkter för ett anpassningsbart inomhusklimat på hög nivå.

Tillämpningsområde

 • Styrning av ventilationsluftflödet, rumstemperaturen och inomhusluftens kvalitet i kontorsutrymmen och
  konferensrum.
 • Halton Workplace WRA rumsautomationsstyrenheten är en viktig del av Halton Workplace-systemet och
  styr rumsdon och spjäll för luftflödesstyrning.
 • Halton Workplace-systemet inkluderar följande:
  • Tillämpningar för rumsluftkonditionering med Halton Workplace WRA rumsautomationsstyrenhet:
   • Aktiva kylbafflar
   • Frånluftsdon
   • VAV-spjäll
   • Aktiva VAV-spridare
  • Halton Max MDC zonstyrningsspjäll
  • Halton Workplace WSO systemoptimerare

Huvudfunktioner

 • Fabrikstestad styrenhet och kablar, enkelt att installera
 • Förinstallerade projektspecifika parametrar, snabbt att driftsätta
 • Flera driftlägen baserat på vistelse, termisk komfort och kvalitet på inomhusluft
 • Erbjuder steglösa layoutlösningar för ändrade behov i kontorsmiljöer
 • Mycket energieffektiv och tillförlitlig systemdrift

Driftprincip

Halton Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheten arbetar med VAV-spjällen (Variable Air Volume), de
aktiva kylbafflarna, strålningspanelerna och tilluftsspridarna i ett Halton Workplace-system. De används för att
injustera ventilationsluftflödet, rumstemperaturen och inomhusluftens kvalitet i kontorsutrymmen.

Varje rumsdon i ett kontorsutrymme kan ha en egen Halton Workplace WRA rumsautomationsstyrenhet eller
så kan en enskild styrenhet styra flera rumsdon. Halton Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheten kan
injustera systemet automatiskt enligt den inomhusklimatnivå som användarna föredrar. Att varje rumsdon har
en egen styrenhet ger maximal flexibilitet.

Rumsautomation: Halton Rex RXP aktiva kylbafflflar med HAQ-styrning och Halton
PTS-spjäll som styrs med Halton Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheter

System package RXP double office

Fig. 11. Halton Rex RXP aktiva kylbafflar med HAQ-styrning och Halton PTS-spjäll som styrs med Halton
Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheter i ett konferensrum

Beskrining av rumsautomation

I den här konfigurationen styr två Halton Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheter (typ DXR2.E18-102A)
två Halton Rex RXP aktiva kylbafflar. Varje kylbaffel har värme- och kylventiler, motoriserad HAQ-styrning
(Halton Air Quality) samt integrerade CO2-, tryck- och kondensgivare. Ett Halton PTS enbladigt spjäll används
för att styra det minimala driftläget. Systemet innehåller även ett frånlufts-VAV-spjäll, fönsterkontaktstyrning,
extern vistelsesensor och en väggpanel (typ QMX3.P37) med temperatursensor och display. En Halton
Workplace WRA-rumsautomationsstyrenhet kan styra upp till fyra rumsdon och det kan finnas flera Halton
Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheter i rummet.

Konstruktionskriterier för rumsautomation

 • Kylbaffeln har värme- och kylventiler
 • Kylbaffeln har motoriserad HAQ-styrning
 • Kylbaffeln har integrerade CO2-, tryck- och kondenssensorer
 • Extern rörelsedetektor
 • Väggpanel med temperaturgivare och display
 • Fönsterkontaktstyrning
 • PTS-spjäll (tillval) för styrning av minimalt luftflöde
 • Styrning av frånluftsflöde
Schematisk ritning

System package RXP schematic drawing

Fig. 12. Schematisk ritning: Halton Rex RXP kylbaffel (med 4 rör) som styrs med Halton Workplace
WRA-rumsautomationsstyrenhetenr

Utrustningslista
Kod Utrustning
RC Styrenhet
FG Ställdon för luftflödesspjäll
FC Luftflödesmätning
H Ställdon för vattenventil
CS Kondenssensor
OS Vistelsedetektor
PE Tryckgivare
CO2 CO2 -givare
WP Väggpanel
TE Temperaturgivare
TI Temperaturdisplay
WS Fönsterkontaktstyrning

WRA_E18_overview_right
Fig. 13. Fabriksinstallerad Halton Workplace WRA-rumsautomationsstyrenhet, typ DXR2.E18-102A

Kopplingsschema

Kopplingsschema för en liknande konfiguration finns på produktsidan för Halton Workplace
WRA-rumsautomationsstyrenheten, avsnittet Installation.

Komponenter och beställningskodexempel för systemet
 • 2 x aktiv kylbaffel: Halton Rex RXP
  RXP/C-1200-S2, TC=H, AQ=MO, CO=SW, ZT=N
 • 1 x frånluftsdon: Halton AGC frånluftsgaller + Halton PRL anslutningslåda för galler
  AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 x VAV-spjäll: Halton Max Ultra Circular (MUC) eller Halton Max One Circular (MOC)
  MUC/G-160, MA=CS
 • 2 x standby, avstängningsspjäll: Halton PTS
  PTS/A-125, MA=CS, MO=B4, ZT=N
 • Automationspaket: 2 x Halton Workplace WRA rumsautomationsstyrenhet med relaterade komponenter
  WRA/RXP-E81-H3-EX4, WP=37, LC=NA, SE=CI, SW=NC, ST=IA, SL=OI, PM=P1, TC=H, CV=SP5, RV=NA,
  ZT=N

Anm: Se produktsidan för Halton Workplace WRA-rumsautomationsstyrenheten för mer information.

Val av kyl- och värmeventiler i Halton Workplace WRA paket för
rumsautomationssystem

Val av vattenventiler görs i Halton Workplace WRA paketet för rumsautomationssystem. Dimensioneringen av
vattenventiler beror på antalet sekundära och primära kylbafflar som styrs av en enskild styrenhet. En
vattenventil används för att styra hela kylbaffelgruppens kylning och värmning med en rumstermostat.
Vattenventilen är dimensionerad för hela gruppen när det finns flera kylbafflar som styrs med en enskild
styrenhet. Det kan finnas en primär kylbaffel med en rumsstyrenhet och upp till tre sekundära kylbafflar.
Dimensionering av vattenventiler för 1–4 kylbafflar visas nedan.

Antal kylbafflflar (pcs.) Typ av
vattenventil
Storlek för kylning (DN) Storlek för
värmning (DN)
Installation
1 ABQM DN15 DN15 Integrated to chilled beam
2 ABQM DN20 DN15 Lös
3 ABQM DN20 DN15 Lös
4 ABQM DN25 DN15 Lös
Antal kylbafflflar (pcs.) Typ av
vattenventil
Storlek för kylning (DN) Storlek för
värmning (DN)
Installation
1 VPP46.. DN15 DN15 Lös
2 VPP46.. DN20 DN15 Lös
3 VPP46.. DN20 DN15 Lös
4 VPP46.. DN25 DN15 Lös

Snabbval

Luftflöde

Halton Rex RXP, standardmodell


Fig.14. Luftflödesintervall l/s för Halton Rex RXP, standardmodell utan HAQ/med HAQ stängd med olika statiska trycknivåer i anslutningslådanls


Fig.15. Luftflödesintervall i m3/h för Halton Rex RXP, standardmodell utan HAQ/med HAQ stängd med olika
statiska trycknivåer i anslutningslådan


Fig. 16. Luftflödesintervall i l/s för Halton Rex RXP, standardmodell med HAQ vid 70 Pa totalt tryck


Fig. 17. Luftflödesintervall i m3/h för Halton Rex RXP standardmodell med HAQ vid 70 Pa totalt tryck

 

Halton Rex RXP, flexibel modell


Fig. 18. Luftflödesintervall i l/s för Halton Rex RXP, flexibel modell vid 70 Pa totalt tryck


Fig. 19. Luftflödesintervall i m3/h för Halton Rex RXP flexibel modell vid 70 Pa totalt tryck

 

Kylkapacitet

Halton Rex RXP, standardmodell

Productmodell med HAQ/OMD Inlopps-/
utloppsvattentemp. [°C]
Rums temp. [°C]  Totalt tryck [Pa]  Vatten
flöde [kg/s] 
Luftflöde 30DbA
[l/s) 
Kapacitet [W] 
Vatten Luft (18°C) Totalt
RXP/S-C-600 15/17 25 75 0.03 27 249 229 478
RXP/S-D-600 0.035 29 290 246 537
RXP/S-E-600 0.047 30 390 255 645
RXP/S-C-1200 15/18 0.038 36 483 306 789
RXP/S-D-1200 0.047 42 596 357 953
RXP/S-E-1200 0.055 48 687 408 1095

Halton Rex RXP, flexibel modell

Productmodell med HAQ/OMD Inlopps-/
utloppsvattentemp. [°C]
Rums temp. [°C]  Totalt tryck [Pa]  Vatten
flöde [kg/s] 
Luftflöde 30DbA [l/s)  Kapacitet [W] 
Vatten Luft (18°C) Totalt
RXP/F-F-600 15/17 25 75 0.049 36 412 306 718
RXP/F-F-1200 15/18 0.047 56 595 476 1071

Konstruktion och material

Fig.20. Halton Rex Expander

Nr

 Del Beskrivning

1

Frontplåt
 • Lackerad förzinkad stålplåt
 • Polyesterlackerad, vit (RAL 9003), med specialfärger som tillval

2

Tryckmätningsrör Polyvinylklorid

3

Dysor Galvaniserat stål

4

HAQ-styrning
 • Lackerad förzinkad stålplåt
 • Tillvalsdel i Halton Rex RXP standardmodell (RXP/S) beroende på HAQ-val och ingår alltid i Halton Rex RXPHalton Rex RXP flexibel (RXP/F) modell

5

Tilluftskammare
 • Förlackerat galvaniserat stål
 • Polyesterlackerad, vit (RAL 9003 eller 9010)

6

Beslag Galvaniserat stål
7 Stos Galvaniserat stål
8 Ram
 • Lackeras förzinkad stålplat
 • Polyesterlackerad, vit (RAL 9003),med specialfärger som tillval
9 Anslutningsrör Koppar. Ø 12 mm med väggtjockleken 0,9–1,0 mm och uppfyller därmed kraven i den europieska standarden EN 1057:1996
10 Batteri
 • Rör: koppar
 • Flänsar: aluminium

Mått och vikt

Måtten anges i millimeter (mm).

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 600mm heating
Fig.21. Halton Rex RXP, dimensioner för standardmodell (RXP/S-600)

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 1200mm heating
Fig.22. Halton Rex RXP, dimensioner för standardmodell (RXP/S-1200)

Halton Rex Expander (RXP) dimensions 1200mm D160
Fig.23. Halton Rex RXP, dimensioner standard- och flexible modell (RXP/S eller RXP/F -1200)


Fig. 24. Halton Rex RXP,  dimensioner för flexible model (RXP/F-600)

 

Vikt

Produkt

AQ modell

Dry mass (excl. water) [kg]

Water volume [l]

RXP/S-*- 600

NA

10.5

0.5

MA

11.4

MO

11.6

RXP/S-*-1200

NA

20.9

1.2

MA 21.8
MO 22.1

* Nozzle type, see section Order code.

Produkt

CN modell

Dry mass (excl. water) [kg]

Water volume [l]

RXP/F-F-600

MA

16.5

0.5

MO

17.0

RXP/F-F-1200

MA 30.4

1.2

MO 31.0

Beskrivningstext

Aktiv kylbaffel med CAV/VAV-luftflödesfunktion och luftfördelning i fyra riktningar som används för kylning,
värmning och ventilation i undertak, som uppfyller följande krav:

Struktur

 • Inbyggd returluftskanal genom den perforerade frontplåten.
 • Frontplåten kan tas bort för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
 • Specialverktyg ska inte behöva användas.
 • Luftfördelning i fyra riktningar.
 • Enhetsbredd 595 mm, höjd 220 mm.
 • Inloppskanalens diameter 125 mm eller 160 mm.
 • Kanalanslutningens position kan ändras utan specialverktyg.
 • Mätuttag för luftflödesmätning.
 • Maximalt driftstryck i rörsystemet är 1,0 MPa

Material

 • Anslutningslåda, ram och frontplåt tillverkade av förzinkat stål.
 • Alla synliga delar lackeras med vit färg RAL 9003 och 20 % glansvärde.
 • Alla rör är tillverkade av koppar.
 • Anslutningsrören ska ha en väggtjocklek på 0,9–1,0 mm.
 • Alla rörskarvar är lödda.
 • Alla rörskarvar trycktestas på fabriken.
 • Batteriets flänsar tillverkas i aluminium.

Förpackning och identififikation

 • Produkten förses med ett avtagbart plastskydd.
 • Kanalanslutningen och rörändarna pluggas före transport.
 • Produkten identifieras med ett serienummer som trycks på etiketter fästa både på produkten och på kartongen.

Installations

Tänk på tilluftens och vattenrörens anslutningspunkter när du väljer placering av Halton Rex RXP kylbaffeln.
Tilluftsstosen kan sitta på endera sidan av enheten eller i samma ände som vattenanslutningarna. Placeringen
kan enkelt ändras på plats, vid behov.

Du måste även ta hänsyn till placeringen av ställdonet för HAQ-styrningen (tillval) för att säkerställa åtkomst
till luftflödesjusteringen/ställdonet. Ställdonet sitter mitt på vänster sida av enheten. Du måste på liknande vis
ta hänsyn till placeringen av rensluckan på OMD-styrningen (manuella eller motoriserade modeller) för att
säkerställa åtkomst till luftflödesjusteringen/ställdonet. Läs mer i avsnitt Driftprincip.

Montera Halton Rex RXP-kylbaffeln direkt mot takytan (H = 220 mm/225 mm standardmodell/flexibel modell)
eller häng upp den i gängade stänger (8 mm). Beslagen för takmontering sitter på sidan av donet.


Fig.25. Installtionspunkter för Halton Rex RXP 1200, standardmodell och flexibel modell

Fig.26. Installtionspunkter för Halton Rex RXP 600, standardmodell


Fig.27. Installtionspunkter för Halton Rex RXP 600, flexibel modell

Eftersom det inte finns några rörliga delar i Halton Rex RXP-kylbaffeln behövs inget vibrationsskydd vid
installation av enheten eller när du ansluter enheten till anslutningarna för tilluft eller vatten.

Vi rekommenderar att installera huvudledningarna för kyl- och värmevatten högre än värmebatteriet för att
undvika att det uppstår luftfickor.

Högsta tillåtna driftstryck i kretsen med cirkulerande kallt/varmt vatten är 1,0 MPa

Driftsättning

Injustering av kylkapaciteten

Det rekommenderade kylvattenflödet är 0,02–0,10 kg/s, vilket innebär en temperaturstegring på 1–4 °C i
batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en minimitemperatur på 14–16 °C för att undvika kondens.

Injustering av värmekapaciteten

Det rekommenderade värmevattenflödet är 0,01–0,04 kg/s vilket innebär en temperatursänkning på 5–15 °C i
batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på högst 35 °C.

Inreglering och styrning av vattenflflöden

Vattenflödet genom Halton Rex RXP kylbaffeln injusteras med hjälp av reglerventiler på vattenutloppen. Halton
Rex RXP Baffelns kyl- eller värmeeffekt styrs genom att vattenflödet regleras.

Inreglering av tilluftsflflödet

Med en Halton Rex RXP kylbaffel av standardmodell (RXP/S) som inte har HAQ-styrning (Halton Air Quality)
beror luftflödet på trycket i anslutningslådan och det valda munstycket. När HAQ-styrning inkluderas måste
även HAQ-styrningens position vägas in. k-faktorer anges i tabellen nedan.

Vid en Halton Rex RXP kyklbaffel med flexibel modell (RXP/F) måste även OMND-styrningens position vägas in
enligt tabellen nedan.

Trycket i anslutningslådan (RXP/S) eller OMD-trycket (RXP/F) kan mätas från ett mätuttag under frontplåten.

Det totala luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

när

qv           Luftflödeshastighet l/s eller m³/h
Δpm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]
k              k-faktorn (se tabellerna nedan)

Halton Rex RXP, standardmodell

HAQ-styrnings position  Styrsignalspänning [V] k faktor [l/s], totalt luftflöde (standardmodell)
600 1200
C* D* E* C* D* E*
0/stängd/ingen HAQ 0-1 1,11 1,56 2,51 2,05 2,89 4,69
0,5 1,50 1,39 1,84 2,79 2,33 3,17 4,97
1 2 1,67 2,12 3,07 2,61 3,45 5,25
1,5 2,50 1,94 2,39 3,34 2,88 3,72 5,52
2 3 2,21 2,66 3,61 3,15 3,99 5,79
2,5 3,50 2,47 2,92 3,87 3,41 4,25 6,05
3 4 2,72 3,17 4,12 3,66 4,50 6,30
3,5 4,5 2,97 3,42 4,37 3,91 4,75 6,55
4 5 3,21 3,66 4,61 4,15 4,99 6,79
4,5 5,5 3,44 3,89 4,84 4,38 5,22 7,02
5 6 3,67 4,12 5,07 4,61 5,45 7,25
5,5 6,5 3,89 4,34 5,29 4,83 5,67 7,47
6 7 4,11 4,56 5,51 5,05 5,89 7,69
6,5 7,5 4,32 4,77 5,72 5,26 6,10 7,90
7 8 4,52 4,97 5,92 5,46 6,30 8,10
7,5 8,5 4,72 5,17 6,12 5,66 6,50 8,30
8 9 4,91 5,36 6,31 5,85 6,69 8,49
8,5 9,5 5,10 5,55 6,50 6,04 6,88 8,68
9 10 5,28 5,73 6,68 6,22 7,06 8,86

Tabell 1. k-faktorer vid olika HAQ-styrpositioner för Halton Rex RXP, standardmodell i l/s

*Typer av dysor: C=medel, D=stor, E =extra stor

 

HAQ-styrnings position Styrsignalspänning [V] k faktor [m³/h], totalt luftflöde (standardmodell)
600 1200
C* D* E* C* D* E*
0/stängd/ingen HAQ 0-1 4,00 5,62 9,04 7,38 10,40 16,88
0,5 1,50 5,02 6,64 10,06 8,40 11,43 17,91
1 2 6,02 7,64 11,06 9,40 12,43 18,91
1,5 2,50 7,00 8,62 12,04 10,38 13,40 19,88
2 3 7,95 9,57 12,99 11,34 14,36 20,84
2,5 3,50 8,88 10,50 13,92 12,27 15,29 21,77
3 4 9,80 11,42 14,84 13,18 16,20 22,68
3,5 4,5 10,68 12,30 15,72 14,07 17,09 23,57
4 5 11,55 13,17 16,59 14,93 17,96 24,44
4,5 5,5 12,39 14,01 17,43 15,78 18,80 25,28
5 6 13,22 14,84 18,26 16,60 19,62 26,10
5,5 6,5 14,02 15,64 19,06 17,40 20,42 26,90
6 7 14,79 16,41 19,83 18,18 21,20 27,68
6,5 7,5 15,55 17,17 20,59 18,93 21,96 28,44
7 8 16,28 17,90 21,32 19,67 22,69 29,17
7,5 8,5 16,99 18,61 22,03 20,38 23,40 29,88
8 9 17,68 19,30 22,72 21,07 24,09 30,57
8,5 9,5 18,35 19,97 23,39 21,73 24,76 31,24
9 10 18,99 20,61 24,03 22,38 25,40 31,88

Tabell 2. k-faktorer vid olika OMD-styrpositioner för Halton Rex RXP, standardmodell i m3/h

*Typer av dysor: C=medel, D=stor, E =extra stor

 

Halton Rex RXP, flexibel modell

Avstånd mätt för manuellt ställdon [mm] Styrsignalspänning för electrisk ställdon
[V]
 k factor [l/s], totalt luftflöde (flexibel modell)
600 1200
S* L/R* S* L/R*
33,0 0 0,19 0,18 0,26 0,22
36,2 0,5 0,32 0,30 0,32 0,26
39,4 1 0,82 0,79 0,80 1,58
42,6 1,5 1,35 1,33 2,16 2,58
45,7 2 1,60 1,60 2,74 2,95
48,9 2,5 1,78 1,79 2,69 3,12
52,1 3 1,86 1,88 3,08 3,21
55,3 3,5 1,93 1,94 3,16 3,28
58,4 4 1,95 1,97 3,19 3,34
61,6 4,5 2,23 2,22 3,29 3,56
64,8 5 2,68 2,65 3,48 3,99
68,0 5,5 3,08 3,11 3,93 4,38
71,1 6 3,56 3,50 4,37 4,91
74,3 6,5 3,95 3,85 4,86 5,42
77,5 7 4,39 4,30 5,26 5,90
80,7 7,5 4,80 4,72 5,78 6,42
83,8 8 5,18 5,10 6,25 6,95
87,0 8,5 5,56 5,43 6,80 7,46
90,2 9 5,92 5,77 7,45 7,96
93,4 9,5 6,23 6,08 7,90 8,39
96,5 10 6,19 6,08 8,26 8,57

Table 3. k-faktorer vid olika OMD-styrpositioner för Halton Rex RXP, flexibel modell i l/s

*Kanalanslutningar: S3=rak, L3=vänster, R3=höger

 

Avstånd mätt för manuellt ställdon [mm] Styrsignalspänning för electrisk ställdon
[V]
 k faktor [m3/h], totalt luftflöde (flexibel modell)
600 1200
S* L/R* S* L/R*
33,0 0 0,68 0,65 0,94 0,79
36,2 0,5 1,15 1,08 1,15 0,94
39,4 1 2,95 2,84 2,88 5,69
42,6 1,5 4,86 4,79 7,78 9,29
45,7 2 5,76 5,76 9,86 10,62
48,9 2,5 6,41 6,44 10,66 11,23
52,1 3 6,70 6,77 11,09 11,56
55,3 3,5 6,95 6,98 11,38 11,81
58,4 4 7,02 7,09 11,48 12,02
61,6 4,5 8,03 7,99 11,84 12,82
64,8 5 9,65 9,54 12,53 14,36
68,00 5,5 11,09 11,20 14,15 15,77
71,1 6 12,82 12,60 15,73 17,68
74,3 6,5 14,22 13,86 17,50 19,51
77,5 7 15,80 15,48 18,94 21,24
80,7 7,5 17,28 16,99 20,81 23,11
83,8 8 18,65 18,36 22,50 25,02
87,00 8,5 20,02 19,55 24,48 26,86
90,2 9 21,31 20,77 26,82 28,66
93,4 9,5 22,43 21,89 28,44 30,20
96,5 10 22,28 21,89 29,74 30,85

Table 4. k-faktorer vid olika OMD-styrpositioner för Halton Rex RXP, flexibel modell i m3/h

*Kanalanslutningar: S3=rak, L3=vänster, R3=höger

Exempel 1:
Det uppmätta statiska kammartrycket är 70 Pa för RXP/E-600 och HAQ-kontrollens läge är 3. Den total luftflödeshastigheten är 4,1*√(70) ≈ 34,3 l/s.

Exempel 2:
OMD-trycket som mätts från mätuttaget i RXP/F-F-600 S3 är 75 Pa. RXP/F-F-600 S3 är utrustad med manuellt ställdon. Det manuella ställdonets positioner kan flyttas med metallstången som visas i fig. 24. Det uppmätta avståndet till metallstångens spets är 40 mm. För att beräkna det totala luftflödet tas k-värdet från tabell 4 (uppmätt avstånd avrundat till närmaste värde i tabellen) och beräknas med ekvationen 0,82*√75 ≈ 7 l/s.


Fig. 28. Measurement of the distance for the position of the manual actuator

Beställningskod

RXP/M-S-L-E; SP-TC-CT-CN-VC-CO-ZT

Main options
M = Modell
S Standard
F Flexible
A Autonomic
S = Dystyp
C Medium
D Large
E Extra large
F Flexible
L = Ländg (mm)
600 eller 1200
E = Kanalanslutning
S2 Rakt fram (Ø125)
R2 Höger (Ø125)
L2 Vänster (Ø125)
S3 Rakt fram (Ø160)
R3 Höger (Ø160)
L3 Vänster (Ø160)
Andra alternative och tillbehör
SP = Systemlösning
N Nej
Y Ja
TC = Kyl-/värmefunktioner (slingtyp)
C Kylning
H Kylning och värmning
CT = Connection type (air and water)
S Rakt
O Motsatta
CN = Control type
NA Inte monterad
MA Manuell
M1 Motordriven (0…10 VDC)
M2 Motordriven (Modbus RTU/BACnet MSTP)
VC = Velocity control (HVC)
N Nej
Y Ja
CO = Färg
SW Signal white (RAL 9003)
W Pure white (RAL 9010)
X Specialfärg (RAL xxxx)
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)
Tillbehör (ordered separately)
Systemlösning Halton Workplace WRA
VAV-spjäll på frånluften Halton Max MOC
VAV-spjäll på frånluften Halton Max MUC

Exempel på beställningskod

RXP/S-E-1200-S2, SP=N, TC=C, CT=S, CN=NA, VC=N, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton Rex RXP – Chilled beam

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Ilmastointipalkki

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Poutre climatique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Kylbaffel

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Technical description

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Teknisk beskrivning (Standard och Flexible modeller)

  Data

  Svenska (sv)
  Shape 2
 • Halton Rex RXP – Tekninen kuvaus (Standard- ja Flexible-mallit)

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Halton Rex RXP, Standard model – Installation, commissioning and maintenance guide

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Eurovent Certification for Chilled Beams

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Enviromental Product Declaration (EPD) – Halton chilled beams, VAV type

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.